Detacheringsaangifte voor werknemers wordt uitgebreid

In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieën van gegevens in de detacheringsaangifte voor gedetacheerde werknemers in te voegen, draagt het wijzigings-KB bij tot de omzetting van de richtlijn 2014/67.

Gegevens

Het gaat hier om de uitvoering van de bepaling over de verplichting voor de werkgever om een verbindingspersoon aan te wijzen wanneer hij werknemers detacheert in België. Daarom worden de identificatie- en de contactgegevens van de verbindingspersoon toegevoegd aan de Limosa-aangifte.

Verder worden ook gegevens toegevoegd over de aard van de diensten die bij de detachering in België worden uitgevoerd, namelijk:

de aard van de diensten (sector);

(desgevallend) het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau;

de vermelding of er sprake is van voordelen die vergelijkbaar zijn met de getrouwheidszegels of weerverletzegels (bouwsector; cao van 12 september 2013).

Richtlijn

De Handhavingsrichtlijn 2014/67 heeft ervoor gezorgd dat de Europese regels voor de detachering van werknemers - opgenomen in de Detacheringsrichtlijn 96/71 - gemakkelijker te controleren en af te dwingen zijn.

Die handhavingsregels zijn van kracht sinds 17 juni 2014 en de lidstaten kregen tot 18 juni 2016 de tijd om ze om te zetten in hun nationale wetgeving. België is die verplichting pas nagekomen met een wet van 11 december 2016 die in het Belgisch Staatsblad verschenen is op 20 december 2016.

Volledige lijst

Dit betekent dat de melding voor de gedetacheerde werknemers voortaan volgende categorieën van gegevens bevat:

de identificatiegegevens van de werknemer;

de identificatiegegevens van de werkgever en zijn lasthebber indien deze laatste de melding van detachering doet;

de identificatiegegevens van de Belgische gebruiker;

de voorziene begin- en einddatum van de detachering in België;

de aard van de diensten verricht in het kader van de detachering in België;

ingeval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau, wanneer deze erkenning voorgeschreven is;

bij ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC nr. 124), de vermelding of de arbeider, voor de periode van de tewerkstelling in België, in toepassing van de regels waaraan zijn werkgever in het land van vestiging is onderworpen, al dan niet voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de voordelen bedoeld bij de cao van 12 september 2013;

de plaats waar, in België, de arbeidsprestaties worden geleverd;

het werkrooster;

de identificatiegegevens en de contactgegevens van de verbindingspersoon.

In werking

Het wijzigings-KB van 14 september 2017 besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, BS 20 september 2017