VLIF-waarborg voor fipronil-bedrijven

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft 'met spoed' een steunmaatregel afgekondigd voor de pluimveebedrijven die getroffen werden door de fipronilcrisis. Als die bedrijven een overbruggingskrediet vragen bij de bank, kunnen zij een VLIF-waarborg krijgen. Maar de waarborg wordt alleen toegekend aan de bedrijven die effectief geblokkeerd werden door het Voedselagentschap.    

Voor wie?

De waarborg wordt uitsluitend toegekend aan de aanvragers die een gespecialiseerd legkippenbedrijf of een gespecialiseerd opfok- of vermeerderingsbedrijf voor pluimvee exploiteren dat door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tijdelijk geblokkeerd werd omwille van de fipronilcrisis.

De aanvrager moet de schade die hij geleden heeft, effectief kunnen aantonen. Dat kan bijvoorbeeld met documenten over de blokkade, over het volume en de normale waarde van de producten die werden afgevoerd voor vernietiging, of over de analyses die werden verricht. De exploitant moet ook een de-minimisverklaring invullen. Het ministerieel besluit bevat daarvoor een model.

Bedrijven die al in moeilijkheden verkeerden, hebben géén recht op de steun. Net als bedrijven die geen 2/3 van hun omzet halen uit gespecialiseerde legkippen-, opfok- of vermeerderingsactiviteiten voor pluimvee.

VLIF-waarborg

De VLIF-waarborg bestaat uit een waarborg van maximaal 80%, gedurende 5 jaar. Elk jaar wordt daarvan 1/5 afgebouwd.
Het VLIF eist in ruil wel een bijdrage, waarvan het bedrag afhangt van het te waarborgen kredietbedrag, en de looptijd ervan.

Bovendien moet de aanvrager zich engageren om het bedrijf, minstens gedurende de looptijd van het krediet, verder te zetten.

Het krediet moet langs de ene kant ten minste 15.000 euro bedragen, maar het mag langs de andere kant niet hoger zijn dan de reële geleden fipronil-schade, beperkt tot 140.000 euro.
Het krediet wordt voor ten hoogste 7 jaar aangegaan. En de exploitant kan gedurende die termijn géén nieuwe VLIF-steun krijgen. Tenzij hij expliciet kan bewijzen dat de terugbetaling van het overbruggingskrediet daardoor niet in gevaar komt.

Binnen de 6 maanden

De steunaanvraag moet online ingediend worden, en dit ten laatste 6 maanden na de datum van opheffing van de blokkade van het bedrijf.

Naar verluidt zou de minister nog meer maatregelen afkondigen om de pluimveesector na de fipronilcrisis te ondersteunen.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 22 september 2017 (art. 12).

Bron: Ministerieel besluit van 11 september 2017 betreffende de regeling van de toekenning van waarborgen door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor overbruggingskredieten aan door de fipronilcrisis getroffen pluimveebedrijven, BS 22 september 2017.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, BS 18 januari 2016.

Ministerieel besluit van de 3 februari 2016 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, BS 19 februari 2016.

?VLIF-waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw [Algemeen]?, Departement Landbouw.