Homo's mogen bloed geven (art. 4 en 6 tot 10 Gezondheidswet)

Mensen die door hun eigen seksueel gedrag of het gedrag van hun seksparter het risico lopen om een via transfusie overdraagbare infectie op te lopen kunnen in bepaalde gevallen nu toch bloed geven. De permanente uitsluiting wordt omgezet in een tijdelijke uitsluiting. Wat betekent dat bloeddonatie kan, maar pas na het verstrijken van een welbepaalde uitsluitingsperiode. Hoelang die duurt, hangt af van het betrokken gedrag.

Permanente uitsluiting

Wie als gevolg van zijn seksueel gedrag een groot risico heeft om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen, is uitgesloten van bloeddonaties. Een dergelijke uitsluiting is in principe permanent, maar er komen nu ook tijdelijke uitsluitingen.

Tijdelijke uitsluiting

Een aspirant-donor die door zijn seksueel gedrag is blootgesteld aan het risico van een via transfusie overdraagbare infectie wordt in bepaalde gevallen slechts tijdelijk uitgesloten van donatie. Een tijdelijke uitsluiting is er in bepaalde gevallen ook in geval het risico het gevolg is van het gedrag van een sekspartner van de aspirant-donor.

Een overzicht van welke soort gedragingen aanleiding geven tot een tijdelijke uitsluiting en de duurtijd van de uitsluitingsperiode, vindt u hier.

? Risicogedrag aspirant-donor

Seksueel gedrag Uitsluitingsperiode Personen met seksueel contact met een nieuwe partner die niet tot de risicogroepen behoort Tot 4 maanden na het eerste seksueel contact Homo's Tot 12 maanden na het laatste homoseksuele contact Personen in de prostitutie, personen die in eenzelfde periode meerdere seksuele partners hebben, personen met groepsseks Tot 12 maanden na de beëindiging van die situaties

? Risicogedrag sekspartner van aspirant-donor

Gedrag Uitsluitingsperiode Partner heeft gedurende eenzelfde periode seks met meerdere partners, partner neemt deel aan groepsseks, partner zit in de prostitutie Tot 12 maanden na de beëindiging van die situaties Partner gebruikt intraveneus of intramusculair drugs Tot 12 maanden na het laatste seksueel contact met die partner Mannelijke partner heeft seks met andere man Tot 12 maanden na het beëindigen van die situatie Partner heeft positieve serologie voor HIV, HCV, HBV of HTLV Tot 12 maanden na het laatste seksueel contact met die partner (tenzij - in geval van HBV - de aspirant-donor door vaccinatie immuun is voor HBV) Partner met syfilis Tot 4 maanden na volledig herstel van partner Partner uit land of regio met hoge prevalentie voor HIV die minder dan 12 maanden woont in gebied met lage prevalentie Tot 12 maanden na laatste seksueel contact met die partner Personen uit land of regio met hoge prevalentie voor HIV Tot 12 maanden na het beëindigen van die situatie

Tweejaarlijkse evaluatie

De tijdelijke uitsluitingscriteria van aspirant-donoren als gevolg van hun seksueel gedrag of het gedrag van hun sekspartner en de daaraan verbonden uitsluitingsperiodes worden minstens om de twee jaar geëvalueerd. Een KB zal het evaluatiesysteem uitwerken.

Die tijdelijke uitsluitingscriteria en -periodes kunnen bij KB gewijzigd worden op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis. Ze kunnen ook aangepast worden naar aanleiding van de evaluatie of andere wetenschappelijke informatie.

Bijzondere epidemiologische situaties

Bij bijzonder epidemiologische situaties zijn aspirant-donoren ook tijdelijk uitgesloten van donaties. Voor de exacte uitsluitingsperiode moet voortaan rekening gehouden worden met de richtlijnen hieromtrent van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Die richtlijnen moeten gebaseerd zijn op gegevens of adviezen van het ECDC (Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding), de Belgische 'Risk Assessment Group (bij het WIV) of de Belgische 'Risk Management Group' (ook bij het WIV). Dat zijn drie organen die instaan voor de preventie en bestrijding van ziekten of de algemenere analyse of beheersing van noodsituaties.

Inwerkingtreding

De art. 4 en 6 tot 10 van de Gezondheidswet zijn in werking getreden op 7 september 2017.

Bron: Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 28 augustus 2017 (art. 4 en 6 tot 10 Gezondheidswet)

Zie ook:
Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (art. 13 en bijlage)