Buitenlandse verblijfsvergoedingen: nieuwe landenlijst vanaf 1 oktober 2017

Minister Reynders heeft de verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken sinds 1 oktober 2017 ontvangen als ze op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd of als ze zetelen in internationale commissies.

De verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land. Ze bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor huisvestingskosten (logementsvergoedingen). De privésector mag de forfaits ook gebruiken om te bepalen in welke mate vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen belastingvrij kunnen toegekend worden als 'kosten eigen aan de werkgever'.

Fiscus aanvaardt forfaits

Een werknemer of bedrijfsleider op dienstreis naar het buitenland kan van zijn werkgever een forfaitaire vergoeding krijgen voor de bijkomende kosten die hij tijdens deze reis maakt.
Deze vergoeding is een 'kost eigen aan de werkgever': fiscaal aftrekbaar door de werkgever, niet belastbaar in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider.
Om te bepalen welke bedragen aanvaardbaar zijn, doet men een beroep op de landenlijst die is opgesteld voor de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken.
De fiscus aanvaardt nl. deze forfaits ook voor de privésector.

Deze forfaits gelden enkel voor werknemers en bedrijfsleiders die hun 'beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de carrière Hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'. Dat betekent dat de forfaits niet gelden voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit (zie onder meer circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) van 27 juni 2016).

Tarieven dagvergoedingen voor 'categorie 1' en 'categorie 2'

De landenlijst bevat forfaitaire dagvergoedingen voor ambtenaren van 'categorie 1' en (lagere) forfaitaire dagvergoedingen voor ambtenaren van 'categorie 2'.

Tot de 'categorie 1' behoren:

de agenten die behoren tot de carrière Hoofdbestuur;

de niet uitgezonden agenten van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière;

de niet naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties en de personen die geen rijksambtenaar zijn die in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen.

Tot de 'categorie 2' behoren:

de naar het buitenland uitgezonden agenten van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière, en van de carrière Hoofdbestuur;

de naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties die in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen;

de naar het buitenland uitgezonden hulpagenten.

De lagere bedragen voor 'categorie 2' mogen in de privésector gebruikt worden voor 'lange' buitenlandse dienstreizen.
De hogere bedragen van 'categorie 1' zijn in de privésector van toepassing voor 'korte' buitenlandse dienstreizen (maximum 30 kalenderdagen).

De dagvergoedingen dekken de uitgaven die tijdens een dienstreis in het buitenland worden gemaakt voor drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven.
Hotel- en andere reiskosten (uitgezonderd het vervoer ter plaatse) zijn hier niet inbegrepen. Daarvoor zijn bewijsstukken nodig en gelden er geen forfaits. De maximale logementsvergoedingen (hotels) die in de 'landentabel' zijn opgenomen, gelden dan ook alleen voor intern gebruik bij de FOD Buitenlandse Zaken.

Eén forfaitair bedrag per land

De forfaitaire verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land en gelden voor 'alle bestemmingen'.

Voor Frankrijk bestonden er al aparte tarieven. Maar voortaan zijn er aparte tarieven voor Parijs, en aparte tarieven die zowel gelden voor Straatsburg als voor de 'overige bestemmingen' in Frankrijk.
Net zoals voordien zijn er nog verschillende tarieven voor Luxemburg. Maar die zijn nu ingedeeld als volgt: aparte tarieven voor Kirchberg (zoals voordien) en aparte tarieven voor Luxemburg City (nieuw).
En ook voor de United States was er al langer een verschillend forfait voor Washington DC, New York, en de 'overige' bestemmingen in de US.

Volgende landen komen niet meer voor op de nieuwe lijst met verblijfsvergoedingen:

China, Macau;

Guam;

Kiribati;

Niue;

Northern Mariana Islands.

Tarieven in euro

De tarieven in de 'landenlijst' zijn voortaan enkel uitgedrukt euro, en niet langer in lokale munt of in USD.

In werking

Het MB van 15 september 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2017.

Het heft het 'MB van 29 maart 2016 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen' volledig op.

Bron: Ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 3 oktober 2017.

Zie ook:
- Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) van 27 juni 2016 - Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor beroepsmatige verblijven in het buitenland van meer dan 30 dagen - bedragen van toepassing vanaf 01.04.2016
- Ministerieel besluit van 29 maart 2016 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 15 april 2016 (opgeheven vanaf 1 oktober 2017 !).