Wetgever schrapt regels inzake marktmisbruik uit 'KB over multilaterale handelsfaciliteiten'

Een KB van 13 september 2017 schrapt de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik uit het 'KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten'.

Deze verbodsbepalingen zijn voortaan rechtstreeks opgenomen in artikel 39, § 2 en artikel 40, § 4 van de 'wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten'.
Deze artikelen hebben nl. artikel 1, leden 2, 4 en 5 van de richtlijn marktmisbruik omgezet in Belgisch recht. Ze bepalen nu zelf het volledige toepassingsgebied van respectievelijk de strafrechtelijke verbodsbepalingen inzake marktmanipulatie en inzake misbruik van voorwetenschap.

Artikel 9 en artikel 10 van het KB van 21 augustus 2008 duidden Alternext, Vrije Markt, Trading Facility en Easynext aan als een 'andere markt in de zin van respectievelijk artikel 39, § 2, 1° en artikel 40, § 4, 1° van de wet van 2 augustus 2002'.
Daardoor weden de strafrechtelijke verbodsbepalingen inzake marktmanipulatie en inzake misbruik van voorwetenschap van respectievelijk artikel 39 en artikel 40 van de wet van 2 augustus 2002 ook van toepassing op handelingen die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op die markten of waarvan de toelating tot de verhandeling op die markten wordt aangevraagd.

Om rechtszekerheid te garanderen, heft het KB van 13 september 2017 nu de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik in het 'KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten' (kortweg 'MTFs') vanaf 21 augustus 2017 volledig op.
(opheffing art. 9 en art. 10, KB van 21 augustus 2008 door art. 2, KB van 13 september 2017).

In werking

Het KB van 13 september 2017 heeft uitwerking met ingang van 21 augustus 2017.

Het vervolledigt de omzetting van de richtlijn marktmisbruik.

Bron: Koninklijk besluit van 13 september 2017 tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/57/EU, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 28 september 2017.

Zie ook:
- Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik, Pb.L. 173, 12 juni 2014 (richtlijn marktmisbruik) (art. 1, lid 2, lid 4 en lid 5)
- Koninklijk Besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 27 augustus 2008.
- Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 (art. 39, § 2, 1° en art. 40, § 4, 1°).