Brussel financiert anonieme huurwaarborg

De Brusselse regering breidt haar financiële steun bij het betalen van een huurwaarborg uit. Ze richt daartoe een nieuw fonds voor huurwaarborg op: het BRUHWA-fonds. Door de nieuwe maatregelen komen meer huurders met een klein inkomen in aanmerking voor een financiële tussenkomst. Bovendien verloopt de tussenkomst anoniem.    

Via een lening

Brussel behoudt het huidige regime van lening bij het Woningfonds tegen nultarief.
De regering verhoogt echter het plafond van het maximaal toegelaten inkomen voor de aanvragers die nog geen 35 jaar oud zijn.
Ze maakt het ook mogelijk om pro rata tussen te komen in de huurwaarborg van personen die samen een huurovereenkomst aangaan.
En wanneer het gezamenlijke gezinsinkomen het voorbije jaar gedaald is, bv. door een overlijden of een verlies van werk, dan mag het huidige inkomen als referentie genomen worden, in plaats van het inkomen dat voorkomt op het laatste aanslagbiljet.

Via BRUHWA

Een compleet nieuwe maatregel is de oprichting van een fonds voor huurwaarborg bij het Woningfonds. Dat fonds kreeg in het Nederlands de moeilijke naam 'BRUHWA'; de Franse benaming 'BRUGAL' bekt duidelijk beter.

Bij BRUHWA kunnen personen terecht die aan de toegangsvoorwaarden voor een nullening voldoen, maar die zelfs het budget niet hebben om een krediet terug te betalen. Zij zullen tot het fonds kunnen toetreden, als zij elke maand een kleine bijdrage betalen. Het exacte bedrag hangt af van het inkomen, maar bedraagt normaal gezien 30 euro per maand gedurende de eerste 3 jaar en vervolgens elke maand 5 euro. In ruil financiert BRUHWA de huurwaarborg. Wie uiteindelijk méér betaalt, krijgt het teveel na het einde van de huurovereenkomst terug.

Eén van de voordelen is dat de kansarme huurder hier van woning kan veranderen en dus al een nieuwe huurwaarborg kan aangaan als zijn vorige huurwaarborg nog niet helemaal is terugbetaald. Hij wordt dus niet 'de gevangene' van zijn woning, zoals Brussels minister-president Rudi Vervoort aanstipte.

Anoniem voor de verhuurder

Zowel onder het regime van de lening, als onder dat van de BRUHWA-bijdrage wordt de huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening gestort, op naam van de aanvrager. De eigenaar weet dus niet dat de huurder overheidssteun kreeg om zijn huurwaarborg te kunnen betalen. Brussel wil zo vermijden dat de huurder gestigmatiseerd wordt.

De nieuwe huurwaarborgregels gelden in principe vanaf 4 november 2017, maar BRUHWA gaat maar op 1 januari 2018 van start.
Voor alle kredietaanvragen die ingediend werden of worden vóór 4 november 2017 en voor de lopende kredietovereenkomsten, blijven de huidige regels bestaan.

De Brusselse woningmarkt is fundamenteel verschillend van die van de rest van het land. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt nog altijd ruim 60% huurders, terwijl de meeste Vlamingen (circa 70%) en Walen (circa 66%) eigenaar zijn van hun woning.

Van toepassing:

Brussels gewest.

Vanaf 4 november 2017 of 1 januari 2018.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van [een] huurwaarborg inzake huisvesting, BS 4 oktober 2017.

Zie ook:

Besluit van 10 december 1998 tot uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting, BS 19 februari 1999 (opgeheven besluit).