RSZ-wet beperkt toepasselijk op managementfuncties ION's

Wie een managementfunctie uitoefent in een instelling van openbaar nut (ION) is maar beperkt onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers. De managementfuncties vallen alleen onder de tak ziekte en invaliditeit - sector geneeskundige verzorging - en onder de pensioenregeling.

Managementfuncties

Normaal gezien vallen de bezoldigde lasthebbers van instellingen van openbaar nut, die hun voornaamste activiteit wijden aan het dagelijks beheer of de dagelijkse leiding van die instellingen en die van geen statutaire pensioenregeling genieten, onder alle in de sociale zekerheid voor werknemers opgenomen regelingen. Maar voor titularissen van een managementfunctie geldt er maar een beperkte onderwerping. Zij vallen alleen onder de tak ziekte en invaliditeit - sector geneeskundige verzorging - en onder de pensioenregeling.

Die beperkte onderwerping geldt voor de titularissen van een managementfunctie in volgende instellingen van openbaar nut:

Het gaat om de functies van administrateur-generaal of directeur-generaal, adjunct-administrateur-generaal of adjunct-directeur-generaal en de managementfuncties-1.

Die beperkte onderwerping gold trouwens ook voor de managementfuncties in de Pensioendienst van de overheidssector. En dit vanaf 16 januari 2007 tot aan zijn fusie op 1 april 2016 met de Rijksdienst voor Pensioenen in de Federale Pensioendienst. En voor de managementfuncties binnen het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten, en dit vanaf 16 november 2006 tot 1 juni 2011.

BIPT

Voortaan vallen ook het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en zijn bezoldigde lasthebbers met het dagelijks beheer of de dagelijkse leiding van het instituut als voornaamste activiteit onder de sociale zekerheidsregeling voor werknemers, tenminste als ze niet genieten van een statutaire pensioenregeling. Maar let op: ook hier geldt een beperking - tot de sector geneeskundige verzorging en de pensioenregeling - wanneer die personen op basis van een mandaat een managementfunctie uitoefenen binnen het BIPT.

Deze nieuwe regeling voor het BIPT geldt sinds 11 mei 2003.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 18 oktober 2017