Wetgever bereidt overdracht uitbetaling gezinsbijslagen voor (art 23-25 DB Sociaal)

Ten laatste vanaf 1 januari 2020 zullen de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie zelf (of de instellingen die zij oprichten of erkennen) volledig instaan voor het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen. Die overdracht vloeit voort uit de zesde staatshervorming.

Om een ander vlot te laten verlopen, voegt de wetgever een nieuw hoofdstuk toe aan de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten. De regels moeten bijdragen tot de overdracht van de bevoegdheid voor het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen.

Een deelentiteit kan ervoor kiezen om dat proces te vervroegen. Zo'n beslissing moet men notificeren aan het federale niveau, ten minste negen maanden vóór de overname die gebeurt op 1 januari. Tot dusver heeft geen enkele entiteit door middel van een notificatie laten weten dat ze de bevoegdheidsoverdracht wil vervroegen. Er werd wel een specifiek comité opgericht.

De wetgever bepaalt het volgende:

Het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed) wordt afgeschaft op de door de Koning bepaalde datum.

Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere financieringswet, regelt de Koning vóór 1 januari 2019 de wijze waarop de vereffening van Famifed zal plaatsvinden.

Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel bepaalt de Koning vóór 1 januari 2018 de nadere regels inzake de overdracht van alle personeelsleden van Famifed en de nodige maatregelen om de rechten van het personeel te vrijwaren.

Die KB's worden vastgesteld na overleg in de ministerraad, na advies van de betrokken regeringen.
Zodra Famifed is afgeschaft, worden verschillende wetgevende en reglementaire teksten gewijzigd, zo blijkt uit de nieuwe regels. Het gaat om een reeks aanpassingen die onmiddellijk volgen op de opheffing van Famifed.

Deze bepalingen zijn opgenomen in de wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Ze treden in werking op 16 oktober 2017. Dat is de dag waarop ze gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 16 oktober 2017 (art. 23?25 DB Sociaal) (erratum aangepaste afkondigingsdatum van de wet)