Arbeidsongevallen: beroep bij bijdragen voor ambtshalve aansluiting (art. 28 DB Sociaal)

In de Arbeidsongevallenwet wordt een wettelijke basis ingevoegd die het mogelijk moet maken om bij KB te omschrijven hoe men een beroep kan instellen tegen een beslissing over de vraag tot vermindering van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting.

Die ingreep komt er omdat de Raad van State heeft vastgesteld dat er geen wettelijke basis is voor de wijziging van het KB van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. In dat uitvoeringsbesluit komen de inning en de berekening van de bijdragen aan bod.

In het KB behandelt men onder andere de invordering van de verschuldigde bijdragen voor ambtshalve aansluiting. Voor behartigenswaardige gevallen kan men een vermindering toekennen.
Bedoeling is om in het KB de termijn vast te leggen binnen welke een beroep bij de arbeidsrechtbank kan worden ingesteld tegen een beslissing over de vraag tot vermindering van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting. Maar de Raad van State merkte op dat 'voor het bepalen van die termijn geen rechtsgrond kan worden gevonden in de voornoemde bepalingen van de Arbeidsongevallenwet, noch in enige andere bepaling ervan', zo blijkt uit de toelichting bij een nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Kortom, de betrokken bepaling werd uit de ontwerptekst weggelaten en zal opnieuw ingevoegd worden via een wijziging van het koninklijk besluit.

Dat kan nu dankzij deze wettelijke basis: 'De Koning bepaalt de modaliteiten volgens dewelke een beroep bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing van het beheerscomité of van de persoon belast met het dagelijks beheer van Fedris inzake de vraag tot vermindering van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting kan worden ingesteld.'

Dit onderdeel van de verzamelwet van 30 september 2017 treedt in werking op 26 oktober 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 16 oktober 2017 (art. 28 DB Sociaal) (erratum aangepaste afkondigingsdatum van de wet)