Strengere werkingsvoorwaarden voor oprichters zorgkassen

Mutualiteiten en verzekeringsondernemingen die een zorgkas willen oprichten, moeten aan strengere werkingsvoorwaarden voldoen. Hiermee wil Vlaanderen garanderen dat de door hen opgerichte zorgkassen voldoende groot zijn zodat ze een correcte dienstverlening kunnen bieden.    

Zorgkassen

Het takenpakket van de zorgkassen is in het kader van de Vlaamse sociale bescherming fors uitgebreid en zal nog verder toenemen. Daarom is het voor Vlaanderen heel belangrijk dat zorgkassen op voldoende grote schaal actief kunnen zijn. Grootschaligheid is immers een garantie voor een goede werking en een goede dienstverlening. Die grootschaligheid probeert Vlaanderen nu te bereiken door strengere territoriale werkingsvoorwaarden op te leggen aan de instanties, zoals mutualiteiten en verzekeringsondernemingen, die zorgkassen kunnen oprichten.

Territoriale werking

De decreetgever eist dat de mutualiteiten en verzekeringsondernemingen die een zorgkas willen oprichten 'actief zijn in het hele territorium van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad'.

De regering geeft een nieuwe invulling aan dit begrip. Twee voorwaarden moeten voldaan zijn vooraleer men kan stellen dat de oprichtende instantie actief is in het hele territorium van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Een voorwaarde gaat over de schaalgrootte, de andere over de toegankelijkheid.

Vooreerst moeten de oprichtende mutualiteiten of verzekeringsondernemingen minstens 140.000 leden of verzekerden tellen. En telkens minstens 8.000 in iedere Vlaamse provincie én in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Daarnaast moeten de mutualiteiten of verzekeringsondernemingen zowel digitaal als telefonisch bereikbaar zijn voor hun leden en verzekerden. En minstens één kantoor hebben in iedere Vlaamse provincie en in Brussel-Hoofdstad. Met een fysiek toegankelijke dienstverlening waar de leden informatie en advies kunnen krijgen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Tot nu waren de eisen rond de territoriale werking van de oprichtende instanties heel wat minder streng. Het volstond dat zij in elke Vlaamse provincie en in Brussel-Hoofdstad ofwel een exploitatiezetel hadden, ofwel daar vertegenwoordigd waren, ofwel daar leden of verzekerden hadden.

Erkenningsaanvraag

De aanvraag voor erkenning van een zorgkas moet voortaan ook de gegevens en stukken bevatten die aantonen dat aan de nieuwe territoriale werkingsvoorwaarden van de oprichtende instantie is voldaan. Anders is de aanvraag niet ontvankelijk.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 22 september 2017 treedt in werking op 9 november 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de erkenningsvoorwaarden van zorgkassen, BS 30 oktober 2017

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming (art.?11 en 24)
Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming (art. 15)