Subsidies voor woonwagenterreinen ook bij erfpacht en opstal

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse lokale overheden, zoals gemeenten, provincies en ocmw's, kunnen sinds enkele jaren subsidies krijgen voor het verwerven, inrichten, renoveren of uitbreiden van terreinen voor woonwagenbewoners. Omdat de subsidieregels op enkele punten voor problemen zorgden worden ze nu verduidelijkt. Een van de belangrijkste aanpassingen is dat subsidies ook mogelijk zijn voor instanties die een opstalrecht of erfpacht verkrijgen op het terrein dat ze willen gebruiken voor woonwagenbewoners.    

Opstal en erfpacht

Vlaanderen geeft voortaan ook subsidies voor het verkrijgen van een opstalrecht of een erfpachtrecht op een onroerend goed dat als woonwagenterrein zal gebruikt worden. En dus niet alleen meer voor de aankoop - in volle eigendom - van het goed. De erfpachthouder of de opstalhouder kan dus niet alleen subsidies krijgen voor de inrichting, uitbreiding of uitbreiding van het terrein, maar nu dus ook voor de vestiging van het erfpachtrecht en het opstalrecht.

Tot nu was voorzien dat de initiatiefnemer een overeenkomst kon afsluiten met een private eigenaar om het aanbod van woonwagenterreinen uit te breiden. Het was echter niet duidelijk om welke overeenkomsten het precies ging. Dit zorgde voor onzekerheid op het terrein. Vandaar dat die regeling wordt afgeschaft.

Maximale subsidiepercentages

De subsidies voor de verwerving, inrichting of uitbreiding van een woonwagenterrein bedragen voortaan maximaal 100% van de kostprijs. En niet meer noodzakelijk de volledige 100%. Voor de subsidie van de renovatie van een woonwagenterrein geldt een gelijkaardige bijsturing. Voortaan gaat het om maximaal 90% van de kostprijs, niet meer om 90% van de kostprijs.

Raming waarde investeringen

Bij de verwerving van een onroerend goed - dus zowel bij aankoop in volle eigendom als bij erfpacht en opstal - kan men subsidies krijgen voor volgende investeringen:

de prijs of de onteigeningsvergoeding;

de registratie- en notariskosten;

de kosten voor opmeting van het onroerend goed; en

de kosten voor het grondmechanisch en milieutechnisch onderzoek.

De prijs wordt bij een aankoop in volle eigendom beperkt tot de raming van de aankoopprijs door de Vlaamse commissarissen van de Vlaamse Belastingdienst.

Bij verkrijging van een erfpachtrecht of een opstalrecht wordt de prijs die voor subsidiëring in aanmerking komt beperkt tot 25% van de raming van de aankoopprijs in volle eigendom door de Vlaamse commissarissen. Dit bij een overenkomst met een looptijd van maximaal veertig jaar. Voor elk bijkomend jaar stijgt de prijs met een half procentpunt.

Bij de verwerving van een grond als gevolg van een onteigening is de onteigeningsvergoeding in principe beperkt tot de raming door de Vlaamse commissarissen. Maar als de rechter de onteigeningsvergoeding vaststelt - bij een gerechtelijke onteigening dus - komt die onteigeningsvergoeding in aanmerking voor subsidiëring.

Uitbetaling in schijven

De subsidie voor de prijs of onteigeningsvergoeding bij een grondverwerving wordt uitbetaald na de principiële beslissing van de minster over de subsidieerbaarheid van de geplande verwerving. Deze subsidie wordt voortaan wel in zoveel schijven uitbetaald als de prijs. Als de prijs dus in één keer wordt betaald (bv. bij een eigendomsverwerving) zal de subsidie in één keer betaald worden. Als de prijs in schijven betaald wordt (bv. jaarlijkse bedragen in geval van erfpacht of opstal) dan wordt de subsidie ook in schijven uitbetaald.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 29 september 2017 treedt in werking op 9 november 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 tot wijziging van artikel 1, 3, 5, 6 en 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners, BS 30 oktober 2017

Zie ook:
Decreet van 28 maart 2014 houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners