Fiscale vrijstelling voor gewestelijke compensatievergoeding aan ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken (art. 6-9, DFB I)

De inkomenscompensatievergoedingen die de gewesten toekennen aan ondernemingen of zelfstandigen die te maken krijgen met hinder door openbare werken in hun straat ('op het openbaar domein'), worden vrijgesteld van belasting.    

De vrijstelling geldt voor vergoedingen verkregen vanaf 1 januari 2018 (nieuw art. 67quinquies, WIB 1992; art. 8 en art. 9, wet van 22 oktober 2017). Ze geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Gewesten bevoegd

Sinds de Zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van de inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken 'op het openbaar domein' (art. 6, § 1, VI, eerste lid, 8°, bijzondere wet hervorming der instellingen).

Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden nog altijd de relevante bepalingen van de 'wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein'.
De regels die gelden in het Vlaams Gewest staan in het 'decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest'. Ze hebben zowel betrekking op de vergoedingen betaald aan zelfstandigen-natuurlijke personen als aan vennootschappen.

Terugbetaling vergoedingen

Het deel van de compensatievergoedingen dat voorheen definitief werd vrijgesteld en dat wordt terugbetaald ten gunste van het betrokken gewest, is niet aftrekbaar als beroepskost (nieuw punt 25°, art. 53, WIB 1992; art. 6 en art. 9, wet van 22 oktober 2017).

In werking

De vrijstelling is van toepassing op compensatievergoedingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.
De uitsluiting van de aftrek van de terugbetaalde vergoedingen geldt bij terugbetaling van vanaf 1 januari 2018 verkregen vergoedingen.

Bron: Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, BS 10 november 2017 (DFB I) (art. 6-8 en art. 9).

Zie ook:
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 53, 25° en nieuw art. 67quinquies)