Fremault mag label van 'kwaliteitsvolle studentenwoning' ontwerpen

Minister van Huisvesting Céline Fremault krijgt van de Brusselse regering de opdracht om een label te ontwerpen voor de kwaliteitsvolle studentenwoningen, om een aanvraagformulier te maken waarmee een verhuurder zo'n label kan aanvragen, om criteria uit te werken voor de evaluatie van zo'n superkot, en om een online-databank samen te stellen met de gegevens van alle gelabelde koten. In haar besluit van 16 november 2017 stippelt de Brusselse regering alvast de grote lijnen uit.    

Aanvraag van het label

Elke verhuurder kan bij de Gewestelijke Inspectiedienst een aanvraag indienen om voor zijn studentenhuisvesting het label van 'kwaliteitsvolle studentenwoning' te krijgen, staat er in dat belsuit. De minister van Huisvesting zal daarvoor nog een model van aanvraagformulier publiceren.

Bij het aanvraagformulier zal de verhuurder een exemplaar van de studentenwoninghuurovereenkomst moeten voegen, een exemplaar van het energieprestatiecertificaat, en een 'heldere, geharmoniseerde en transparante communicatie over de huurprijs en over de lasten en het verbruik, op provisionele of forfaitaire basis'. En dit zowel wat het privatieve, als wat het gemeenschappelijke aandeel betreft.
Als het kot nog niet verhuurd is, moet de verhuurder zich in elk geval engageren om een kopie van de studentenwoninghuurovereenkomst te bezorgen zodra hij effectief een student-huurder heeft gevonden.

Een studentenwoning is hier een gebouw of een deel van een gebouw dat alleen gebruikt wordt voor, of dat enkel bestemd is voor de huisvesting van één of meerdere studenten secundair of hoger onderwijs of studenten die ingeschreven zijn bij de centrale examencommissie. Een belangrijk bijkomend element is dat de studentenwoning verhuurd moet worden onder het stelsel van de studentenwoninghuurovereenkomst. Studenten kunnen immers ook andere huurovereenkomsten aangaan voor hun huisvesting, zoals een klassieke woninghuurovereenkomst of een overeenkomst van medehuur, maar die woningen geven geen recht op het label.

Toekenning van het label

De administratie zal het label van kwaliteitsvolle studentenwoning alleen toekennen als het studentenverblijf voldoet aan de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, en als de woning in orde is met de brandveiligheidsvoorschriften voor te huur gestelde woningen.

Het kwaliteitslabel kan volgens het regeringsbesluit aangevuld worden met een kwalitatieve evaluatie. Tijdens die evaluatie zullen de woninginspecteurs 5 aspecten beoordelen:

voorzieningen,

nabijheid,

aansluitingsmogelijkheden,

energieprestaties, en

akoestiek.

De minister van Huisvesting zal voor elk van die aspecten nog beoordelingscriteria vastleggen.

Het label van 'kwaliteitsvolle studentenwoning' blijft 5 jaar geldig.

Termijnen

Het regeringsbesluit zegt niet hoe het aanvraagdossier verstuurd moet worden. Het zegt wel dat de administratie de verhuurder binnen de maand na de ontvangst van het aanvraagdossier aangetekend op de hoogte zal brengen van haar beslissing.

Als de aanvraag wordt geweigerd, heeft de verhuurder 1 maand de tijd om bezwaar in te dienen. De administratie krijgt dan 2 maanden de tijd om daarop te reageren. Als het bestuur niet binnen die 2 maanden reageert, wordt het label automatisch toegekend.

Controle

Vanaf het moment dat de verhuurder een aanvraagdossier indient, dus nog vóór de eigenlijke toekenning van het label, mag de Gewestelijke Inspectie al controles uitvoeren om te zien of de studentenwoning wel aan alle voorwaarden voldoet. De inspectie mag ook controles ter plaatse uitvoeren.
Van elke controle wordt een verslag opgesteld.

Conflict?

De ondertekenaars van een studentenwoninghuurovereenkomst - dus de verhuurder aan de ene kant en één of meerdere studenten of hun ouders aan de andere kant - en de begunstigden van zo'n overeenkomst - met andere woorden de studenten zelf - mogen elk geschil dat verband houdt met een gelabelde studentenwoning voorleggen aan een bemiddelaar die overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek vermeld wordt op een indicatieve lijst, opgesteld door het gewest.
Uiteraard kunnen de betrokkenen ook altijd naar de rechter stappen.

Fremault zal nog bepalen onder welke voorwaarden een bemiddelaar kan optreden bij een conflict.

Kot-website

Minister en administratie werken tot slot aan een website die een beschrijving zal bevatten van alle gelabelde studentenwoningen. Die website zal voor iedereen toegankelijk zijn. De minister zal dit nog verder regelen in een uitvoeringsbesluit, maar nu al staat vast dat wie een aanvraag indient voor het label van 'kwaliteitsvolle studentenwoning', er automatisch mee instemt dat die woning wordt opgenomen op de website.

Eigen Brusselse spelregels voor woninghuur

In september publiceerde de Brusselse overheid een ordonnantie waarmee zij eigen Brusselse regels invoerde voor de sector van de woninghuur. Die regels gelden niet alleen voor de klassieke woninghuurovereenkomsten, maar ook voor verschillende types van afwijkende overeenkomsten, zoals overeenkomsten van medehuur (cohousing) of 'studentenwoninghuurovereenkomsten'.

Studentenwoninghuurovereenkomsten zijn woninghuurovereenkomsten voor studenten, die in principe voor 12 maanden worden aangegaan. De verhuurder kan het contract alleen beëindigen na afloop van de termijn van 12 maanden en op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van ten minste 3 maanden heeft gerespecteerd. De student zelf kan de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen bij het verstrijken van de termijn van 12 maanden; hij kan de overeenkomst ook vervroegd stopzetten na een opzeggingstermijn van 2 maanden.

De ordonnantie creëerde al de mogelijkheid om een kwaliteitslabel toe te kennen aan sommige studentenwoningen.

De bepalingen op de studentenwoninghuurovereenkomsten gelden echter maar vanaf 1 januari 2018.

Van toepassing:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BBR: vanaf 16 december 2017. Wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS (Ook al treden de bepalingen op de studentenwoninghuurovereenkomst pas op 1 januari 2018 in werking).

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 tot vaststelling van de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label ?kwaliteitsvolle studentenwoning? te bekomen, BS 6 december 2017.

Zie ook:

Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, BS 30 oktober 2017 (nieuw hoofdstuk IV).