Verloren of gestolen e-ID vanaf juni 2018 onmiddellijk geannuleerd

Wie vanaf 1 juni 2018 aangifte doet van een verloren, gestolen of vernielde identiteitskaart, zal meteen een nieuwe kaart moeten aanvragen. De gemeenten zijn immers verplicht om iedere gestolen, vernielde of verloren e-ID meteen te annuleren en de elektronische functies ervan in te trekken. Dat moet de kans op misbruik en fraude verminderen.    

Nu worden kaarten die als verloren, vernield of gestolen worden opgegeven bij de gemeente, de politie of DOC-STOP eerst gedurende 7 dagen 'geschorst'. De elektronische functies worden geblokkeerd. De kaart wordt pas geannuleerd wanneer ze niet binnen de week wordt teruggevonden. Wordt de kaart wel teruggevonden, dan vraagt de gemeente aan de certificatiedienstverlener om de elektronische functies te reactiveren.

Identiteitsfraude

Gedurende de 'schorsingsweek' zijn kaarten echter zeer gevoelig voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik. Wetende dat slechts een zeer klein percentage kaarten ook effectief wordt teruggevonden, heeft de wetgever er dan ook voor gekozen om de regeling af te schaffen. Geen schorsing meer, maar meteen een algemene stopzetting van de kaart en haar elektronische functies. Kaarten later worden teruggevonden, zijn dus waardeloos. De gemeenten zullen meteen starten met de procedure voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

Meer eenvoud, minder kosten

De wijziging zorgt voor een pak meer eenvoud, zowel voor DOC STOP als voor de politie en de gemeentebesturen. Hun werklast wordt drastisch verminderd, vooral wat betreft de actualisering van de gegevensbanken en de synchronisatie ervan (op Belgisch, Europees en wereldniveau: seinen/ontseinen in de ANG, bij Interpol, enz.). Wat meteen ook de kosten verminderd.

Aangiftebewijs

Belgen die aangifte hebben gedaan van verlies, diefstal of vernieling van hun identiteitskaart, ontvangen net als vroeger een aangiftebewijs. Maar er wordt een nieuw formulier gebruikt, afgestemd op de wijzigingen. Het formulier geldt als tijdelijk identiteitsbewijs. In principe voor 1 maand. Maar die termijn kan verlengd worden met 1 of 2 maanden. Let op, Belgen kunnen het document alleen in België gebruiken als tijdelijk identiteitsbewijs. Het bewijs mag niet gebruikt worden als reisdocument of als identiteitsdocument in het buitenland.

Hetzelfde document wordt ook aan vreemdelingen afgegeven die aangifte hebben gedaan van een verloren, gestolen of vernielde vreemdelingenkaart of een ander verblijfsdocument. Maar voor hen geldt het papier in geen geval als identiteitsbewijs of nationaliteitsbewijs.

In werking: 1 juni 2018

Bron: Ministerieel besluit van 1 december 2017 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 12, 16, 2°, en 18 van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatie-gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 waarbij de naamloze vennootschap IDOC wordt aangewezen als onderneming belast met de aanmaak en het drukken van de identiteitskaarten en waarbij machtiging wordt verleend tot mededeling aan die vennootschap van sommige informaties die bij het Rijksregister worden bewaard, BS 8 december 2017.