Brussel breidt pesticidenverbod uit

Leefmilieu Brussel geeft op zijn website zelf toe dat 'de wetgeving rond het gebruik van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij ingewikkeld is'. Grofweg is het in het Brusselse verboden om pesticiden te gebruiken in 4 types van gebieden: in en rond de gebouwen waar kwetsbare personen worden opgevangen, in de openbare ruimtes, in de bufferzones, en in de beschermde natuur- en waterwingebieden. De Brusselse regering breidt die laatste groep uit met 3 zones waar het gebruik van pesticiden nefast kan zijn voor het waterleven.    

Zo is het gebruik van pesticiden nu ook verboden in:

de oppervlaktewateren en hun oevers;

de onverbouwbare terreinen met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding, of rechtstreeks, verbonden zijn met de oppervlaktewateren;

de mulle terreinen die permanent onverbouwd blijven en waarnaar het water afvloeit vanwege een hellingshoek van meer dan of gelijk aan 10% en die grenzen aan oppervlaktewater of een onverbouwbaar terrein met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding verbonden is.

'Onverbouwbare terreinen met een bedekking' zijn volgens de pesticidenordonnantie: oppervlaktes die bedekt zijn met tegels, beton, gestabiliseerd zand, dolomiet, grind of ballast, zoals voetpaden, pleinen, bermen, spoorwegen of wegen.
'Mulle terreinen die permanent onverbouwd blijven' zijn dan weer mulle oppervlaktes die niet voor de landbouw bestemd zijn en die niet ingezaaid of beplant worden op korte termijn. Een korte termijn staat hier een voor periode van 6 tot 12 maanden.

Daarnaast is het nog steeds verboden om pesticiden op te slaan of te gebruiken in de volgende bufferzones:

binnen een strook van 6 meter vanaf de top van het talud van een oppervlaktewater;

binnen een strook van 1 meter langs de onverbouwbare terreinen met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding verbonden zijn; en

stroomopwaarts van de mulle terreinen die permanent onverbouwd blijven en waarnaar het water afvloeit vanwege een hellingshoek van meert dan of gelijk aan 10% en die grenzen aan oppervlaktewater of een onverbouwbaar terrein met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding is verbonden, over een breedte van één meter vanaf de breuklijn van de helling?.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen, BS 12 december 2017.

Zie ook:

?Wetgeving over het gebruik?, Leefmilieu Brussel.

Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 21 juni 2013 (pesticidenordonnantie).