'Wet houdende diverse fiscale bepalingen II' in het Staatsblad

In het Staatsblad van 22 december 2017 verscheen de ?wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II?. Deze wet is de tweede in de lange rij van fiscale eindejaarswetten in 2017. Ze telt 22 artikels en bevat diverse maatregelen.

De ?wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II?:

brengt tekstuele aanpassingen aan in artikel 145(26) van het WIB 1992, om de hypothese van een belastingplichtige die via een crowdfundingplatform investeert in aanmerking te nemen, en zodat ook de investeringen in een microvennootschap (art. 15/1, W.Venn.) die gedaan zijn via een financieringsvehikel, aanspraak kunnen maken op de verhoogde belastingvermindering van 45%. In werking: vanaf het aanslagjaar 2017;

schaft het overwinstregime af (aanpassing art. 185, § 2, b, WIB 1992). In werking: 1 januari 2018;

past sommige bepalingen van de ?wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten? aan, om de toepassing ervan te verduidelijken (wijziging art. 205/1, § 2, art. 205/2, art. 205/4, § 1, tweede lid en art. 543, eerste lid, WIB 1992). Er wordt onder meer verduidelijkt dat voor de bestaande octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, enkel deze rechten in aanmerking komen voor de aftrek voor innovatie-inkomsten die ook al in aanmerking konden komen voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. Dit om te vermijden dat belastingplichtigen oude octrooien of beschermingscertificaten, die niet konden kwalificeren voor de aftrek voor octrooi-inkomsten nu onder het nieuwe regime zouden onderbrengen. Daarnaast wordt ook de overgangsregeling verduidelijkt, om dubbel gebruik te vermijden en om het onherroepelijk karakter van de keuze voor de overgangsregeling of het nieuwe regime te bevestigen. In werking: sommige maatregelen treden retroactief in werking vanaf 1 juli 2016, andere treden in werking op 1 januari 2018;

vult artikel 210 van het WIB 1992 aan om de toepassingsvoorwaarden van de zgn. exit-taks te verduidelijken en de toepassing van deze heffing te verzekeren in de gevallen waarin een ?vennootschap met sociaal oogmerk?, die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is, door de FSMA wordt erkend als ?vastgoedbevak? of als ?gereglementeerde vastgoedvennootschap?, of wordt ingeschreven als ?gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds? bij de FOD Financiën. In werking: 22 december 2017;

brengt technische wijzigingen aan in de ?wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën?, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden. In werking: 1 januari 2018;

brengt technische wijzigingen aan in hoofdstuk 5 van titel IV van de ?programmawet van 25 december 2016?, dat het stelsel bevat dat voorziet in de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b van het WIB 1992 bedoelde overwinst. In werking: deze wijzigingen treden retroactief in werking op 29 december 2016.

Bron: Wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II, BS 22 december 2017.