Codextrein: Geregistreerd ruimtelijk planner voor meer dan 3 jaar

Wie in het Vlaams gewest een ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil opstellen, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner. Nu de ruimtelijke structuurplannen vervangen worden door ruimtelijke beleidsplannen, krijgt ook de functie van ruimtelijk planner een andere inhoud. De Codextrein geeft de Vlaamse regering de grootst mogelijk vrijheid om die functie verder in te vullen. Maar naar verluidt zou de regering alleen van plan zijn om de registratietermijn te verlengen.    

In de huidige Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) staat expliciet dat ruimtelijke planners fysieke personen moeten zijn, die ingeschreven zijn in het register van de ruimtelijke planners.
Een inschrijving blijft 3 jaar geldig. Men wil zo vermijden dat er personen zouden ingeschreven blijven die niet meer actief zijn.

De ervaring leert echter dat die termijn van 3 jaar best kan opgetrokken worden, zodat de ruimtelijke planners niet meer om de haverklap een verlenging van hun registratie moeten aanvragen.
De regering zou wel een beperking in de tijd willen behouden, maar het staat nog niet vast voor hoelang.

Ruimtelijke planners blijven in de toekomst bevoegd voor het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen én krijgen er de opmaak van de ruimtelijke beleidsplannen bij. De ruimtelijke structuurplannen vallen immers weg.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 30 december 2017 (wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in BS).

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 21-24 van de Codextrein).

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.1.2, nieuw art. 2.1.3 en art. 2.2.3 van de VCRO).

Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, BS 28 juli 2000.

Ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van gedelegeerd planologisch ambtenaar, gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar en gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma's die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner (B.S., 13 juli 2009)

?Register van ruimtelijke planners op datum van 31 oktober 2017?, Departement Omgeving.