Codextrein: Vlaamse regering kan lokale stedenbouwkundige verordeningen schorsen en vernietigen

Het departement Omgeving krijgt een ruimere adviesbevoegdheid ten aanzien van de provinciale en stedenbouwkundige verordeningen, maar het bindend karakter ervan valt weg. De Vlaamse regering kan zich op dat verruimde advies baseren om de stedenbouwkundige verordening in een latere fase te schorsen, of zelfs te vernietigen.    

Advies

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt hoe, en over welke onderwerpen de provincieraad een stedenbouwkundige verordening kan vaststellen.
Tijdens het opmaakproces vraagt de deputatie onder meer het advies van het departement Omgeving. Het departement werd tot nu geacht een bindend advies te geven over de verenigbaarheid van het ontwerp van provinciale stedenbouwkundige verordening met de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Die optie wordt nu zowel verengd, als verruimd.
Verengd, omdat het advies van het departement niet langer bindend is.
Verruimd, omdat het departement voortaan zal nagaan of de ontwerptekst geen grond bevat voor schorsing of vernietiging. De Codextrein heeft het over advies geven 'over de onverenigbaarheid, de strijdigheid of de niet-naleving' van de bepalingen die een grond kunnen vormen voor schorsing of vernietiging.

Schorsing en vernietiging

De Vlaamse regering beschikt voortaan over een termijn van 45 dagen om het provinciale besluit tot definitieve vaststelling van de stedenbouwkundige verordening te schorsen, of zelfs te vernietigen.
'Een schorsing kan niet gedeeltelijk zijn', staat er in de Codextrein. Wij nemen aan dat dit ook geldt voor een vernietiging.

De regering kan een provinciale stedenbouwkundige verordening schorsen om 7 redenen:

als de provinciale stedenbouwkundige verordening uitvoering geeft aan een optie uit het provinciaal beleidsplan ruimte waarbij de Vlaamse regering voorbehoud had gemaakt;

als de provinciale stedenbouwkundige verordening uitvoering geeft aan een beleidskader van het provinciaal beleidsplan ruimte dat de Vlaamse Regering niet geldig heeft verklaard;

als de provinciale stedenbouwkundige verordening kennelijk onverenigbaar is met een beleidskader of een ontwerp van beleidskader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;

als de provinciale stedenbouwkundige verordening strijdig is met een gewestelijke stedenbouwkundige verordening of een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

als de provinciale stedenbouwkundige verordening onderwerpen bevat die niet door middel van een provinciale stedenbouwkundige verordening kunnen geregeld worden;

als de provinciale stedenbouwkundige verordening strijdig is met direct werkende normen uit andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening; of

als een substantiële vormvereiste niet werd nageleefd.

De regering kan een ontwerp van stedenbouwkundige verordening bovendien om dezelfde redenen vernietigen als ze van oordeel is dat de onverenigbaarheid, de strijdigheid of de niet-naleving niet kan worden hersteld, weggewerkt of opgelost door het volgen van een administratieve lus. De Codextrein voegt voor die administratieve lus een specifieke 90-dagenprocedure in.

Als de Vlaamse regering niet overgaat tot schorsing of vernietiging, wordt het besluit tot vaststelling van de provinciale stedenbouwkundige verordening bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Analoog daaraan moet elk college van burgemeester en schepenen zijn ontwerpen van stedenbouwkundige verordening voor advies voorleggen aan (o.a.) het departement én de deputatie. En beide organen geven vanaf nu advies over een eventuele onverenigbaarheid, strijdigheid of niet-naleving die bij de definitieve vaststelling van de verordening aanleiding kan geven tot schorsing of vernietiging. Dat kan om ongeveer dezelfde redenen als bij een provinciale stedenbouwkundige verordening. En ook hier wordt de procedure van de administratieve lus ingevoerd en wordt het definitieve besluit bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Geen goedkeuringstoezicht meer

De mogelijkheid om een stedenbouwkundige verordening te schorsen of te vernietigen komt in de plaats van het huidige goedkeuringstoezicht. Het goedkeuringstoezicht werd ook al geschrapt bij de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 30 december 2017 (wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in BS). Of vanaf 30 december 2017 voor de provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die vanaf die datum definitief worden vastgesteld (art. 220).

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 46 en art. 220 van de Codextrein).

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.3.1 - 2.3.2 en art. 4.2.5 van de VCRO).