Codextrein: Gevel isoleren kan ook bij zonevreemde gebouwen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verbiedt in bepaalde gevallen om het bestaande bouwvolume uit te breiden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zonevreemde constructies die men aan de buitenkant wil isoleren. Ook stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften kunnen een verbod op uitbreiding van het bouwvolume bevatten. Maar omdat gevelisolatie vaak de enige betaalbare mogelijkheid is om de energieprestaties van een oud pand te verbeteren, maakt de decreetgever nu een uitzondering voor gevelisolatie met een beperkte dikte.    

Binnen het bestaande volume blijven

In 2015 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) dat het aanbrengen van gevelisolatie op een zonevreemde loods in ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet kon beschouwd worden als een toegelaten vorm van verbouwen, maar moest gezien worden als een verboden uitbreiding. Verbouwen betekent immers dat men binnen het bestaande bouwvolume blijft, maar door het aanbrengen van de gevelisolatie werd het gebouw zo'n 30 cm langer en breder, en nam het bestaande volume met zo'n 400 m³ toe.

In plaats van het verbod op uitbreiding van een zonevreemde contructie of woning aan te passen, geeft de decreetgever er de voorkeur aan om de algemene definitie van het 'verbouwen' te wijzigen.

Verbouwen is volgens de VCRO: ?aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60% behouden worden?.
De Codextrein voegt daar een element aan toe. Het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter wordt vanaf nu altijd beschouwd als een vorm van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume.

Afwijken van stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften

In een vergunning kunnen na een openbaar onderzoek beperkte afwijkingen toegestaan worden op de stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften over perceelsafmetingen, de afmetingen en inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen, zegt de VCRO.
Er kunnen echter nooit afwijkingen toegestaan worden op de bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal bouwlagen.

De VCRO bevat echter een soepeler regime voor de plaatsing van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers, die geïntegreerd worden in het dakvlak, wordt niet beschouwd als een afwijking op de stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften, behalve als die voorschriften dat uitdrukkelijk verbieden.
De Codextrein voegt nog 2 elementen toe, die vanaf nu hetzelfde soepele regime genieten: de creatie van een zorgwoning én het aanbrengen van gevelisolatie met een dikte van ten hoogste 26 cm aan de buitenzijde van een woning. Isoleren kan dus, zonder verdere plichtplegingen, als dat niet uitdrukkelijk verboden wordt.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 30 december 2017 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 52, 3° en art. 62, 1° van de Codextrein).

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.1.1, art. 4.4.1 en art. 4.4.10 e.v. van de VCRO).

RvVb 14 april 2015, nr. 1011/1002/SA/8/0935.