Codextrein: Vergunningsplicht afgeschaft bij 1 kavel

De Codextrein wijzigt de verkavelingsplicht, waardoor een verkavelingsvergunning nog enkel nodig zal zijn wanneer een perceel verdeeld wordt in 2 onbebouwde kavels.    

De Codextrein voegt één woordje toe aan de omschrijving van het begrip 'verkavelen', maar dat ene woordje heeft grote gevolgen. Onder verkavelen verstaat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vanaf nu: een grond vrijwillig verdelen in twee of meer onbebouwde kavels, om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden - zelfs onder opschortende voorwaarde - en dit met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

Dat betekent dat een eigenaar geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden meer moet (of kan) aanvragen als hij beschikt over een woning op een groot perceel en hij een deel van dat perceel - 1 onbebouwde kavel dus ? wil afsplitsen om te verkopen voor de bouw van een andere woning.

De Vlaamse overheid vindt dat de administratieve last hier niet in verhouding staat tot de rechtszekerheid die de vergunning creëert voor de eigenaar.
Als de koper toch meer zekerheid wil, kan hij nog altijd een stedenbouwkundig attest aanvragen. Of hij kan een koop sluiten onder de opschortende voorwaarde dat hij een stedenbouwkundig attest of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen krijgt.

De eis dat een verkavelingsvergunningsaanvraag op ten minste 2 onbebouwde kavels moet slaan, is van toepassing op de vergunningsaanvragen die vanaf 30 december 2017 worden ingediend.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 30 december 2017 voor de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden die vanaf die datum worden ingediend (art. 224).

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 52, 4° en art. 224 van de Codextrein).

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.4.1 van de VCRO).