Codextrein: Functies waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

De Codextrein corrigeert de lijst met functies waarvoor de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) een omgevingsvergunning eist. De Codectrein past de VCRO-functies aan het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering aan; en niet omgekeerd?    

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, constructies optrekken of plaatsen, de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen als de Vlaamse regering die functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt, enz., staat er in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
In de VCRO staat verder dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie ?wonen?, ?verblijfsrecreatie?, ?dagrecreatie?, ?handel?, ?horeca?, ?kantoorfunctie?, ?diensten?, ?industrie?, ?ambacht?, ?gemeenschapsvoorzieningen? of ?openbare nutsvoorzieningen?, maar kan toegestaan worden indien het perceel waarop het gebouw moet komen, gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg.

De hoofdfuncties waarnaar de VCRO hier verwijst, zijn echter niet dezelfde als de hoofdfuncties die de Vlaamse regering heeft opgenomen in haar kleinewerkenbesluit uit het jaar 2000. En dus past de decreetgever (eindelijk) de hoofdfuncties uit de VCRO aan.
Die luiden vanaf nu:

De toelichting geeft wat extra informatie bij de 'nieuwe' functies.
Zo gaat het bij 'Dagrecreatie, met inbegrip van sport' om gebouwen met een recreatieve functie waarin niet overnacht wordt. Zoals een sporthal, een bowlinghal, een gebouw om te paintballen, een kantine, of de kleedruimte van een voetbalploeg. Sommige gebouwen uit deze categorie horen echter ook thuis in de functiecategorie 'Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen', zoals de gemeentelijke sporthal die de gemeente ook ter beschikking stelt van verenigingen.

Groothandel valt onder de functiecategorie 'industrie en bedrijvigheid'. Met handel wordt hier uitsluitend 'Detailhandel' bedoeld.

De 'Vrije beroepen' worden voor het eerst apart vermeld.

En de term 'ambacht' vond men te verouderd klinken en dus ging de voorkeur naar het vage 'Bedrijvigheid'.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Juridisch gezien: vanaf 30 december 2017 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS). In de praktijk sinds de publicatie van het vrijstellingenbesluit in het jaar 2000.

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (art. 59 van de Codextrein).

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.3.5 van de VCRO).

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, BS 18 mei 2000 (kleinewerkenbesluit).

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 inzake de minimale weguitrusting, BS 15 december 2006.