Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer (art. 14 en 15 Verzameldecreet Transport)

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de N35, de N42, de N43 en de N73. Na een eerste evaluatie sinds de invoering van de heffing ruim een jaar geleden, bleek het sluipverkeer op deze wegen significant gestegen.

Het nieuws is al langer bekend, maar vereist een aanpassing van de lijst gewestwegen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Vlaanderen heeft er nu werk van gemaakt via het Verzameldecreet Transport dat op 16 januari 2018 in het Staatsblad is verschenen.

De lijst Vlaamse gewestwegen waarop de kilometerheffing (vrachtwagens +3,5 ton) van toepassing is, omvat voortaan

De opbrengst van de wijziging zou echter zeer beperkt zijn. Vlaanderen voorziet een stijging van ongeveer 1%.

Bron: Decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 16 januari 2018. (art. 14 en 15 Verzameldecreet Transport)

Zie ook
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013.