Brussel vraagt overname 'Dienst Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling'

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de ?Dienst van de Verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling? overnemen van de FOD Financiën. Een ordonnantie van 15 december 2017 belast de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ermee om de federale regering hiervan op de hoogte te brengen.

De nieuwe ordonnantie bepaalt dat - met toepassing van artikel 5, § 3, eerste lidvan de bijzondere financieringswet - de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ermee belast wordt om de federale regering uiterlijk op 31 december 2017 in kennis te stellen van de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het zelf verzekeren van de 'dienst van de verkeersbelasting op autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling' (vermeld in art. 3, eerste lid, 10° en 11°, bijzondere financieringswet).

Artikel 5, § 3, eerste lid, van de bijzondere financieringswet stelt immers dat: ?? vanaf het tweede begrotingsjaar volgend op de datum van notificatie van de gewestregering aan de federale regering van de beslissing tot het zelf verzekeren van de dienst van de betrokken belastingen, het betrokken gewest voor de dienst van deze belastingen zorgt ??.

De bijzondere wetgever machtigt de gewestregering er dus toe om over te gaan tot de notificatie waardoor de bevoegdheid voor de dienst van de betrokken belastingen overgaat naar het Gewest. De Raad van State meent echter dat de Regering die wil overgaan tot een dergelijke notificatie hiertoe de machtiging van haar Parlement nodig heeft.

Via de ordonnantie van 15 december 2017 vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Parlement om de hierboven genoemde machtiging.

De overheveling van ?Dienst van de Verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling? van de FOD Financiën naar Brussel Fiscaliteit zou op 1 januari 2019 effectief worden.

In werking

De ordonnantie van 15 december 2017 treedt in werking op 21 januari 2018, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ordonnantie van 15 december 2017 houdende de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op inverkeerstelling, BS 11 januari 2018.

Zie ook:
Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS 17 januari 1989 (bijzondere financieringswet) (art. 3, eerste lid, 10° en 11° en art. 5, § 3, eerste lid)