Brussel versoepelt boetesysteem voor inbreuken op kilometerheffing

Sinds 1 januari 2018 hanteert Brussel een nieuw boetesysteem voor inbreuken op de kilometerheffing voor vrachtwagens (MTM > 3,5 ton). Met gedifferentieerde bedragen afgestemd op de ernst van de inbreuk, in plaats van een vast boetebedrag van 1.000 euro. Bovendien riskeren overtreders voortaan nog maar 1 boete per dag.

Een opvallende versoepeling, vooral om te voorkomen dat transportbedrijven in financiële moeilijkheden zouden komen door onbewuste of niet-opzettelijke cumulatie van boetes. Iets wat de voorbije maanden meer dan eens het geval was. Het oorspronkelijke systeem dat sinds 1 april 2016 van kracht was voorziet immers in een administratieve geldboete van 1.000 euro voor iedere overtreding op de Basisordonnantie van 29 april 2015 of haar uitvoeringsbesluiten. Er wordt geen rekening gehouden met het type inbreuk of de zwaarte van de overtreding. De bedragen kunnen dus ook bij minder ernstige feiten erg hoog oplopen. Nefast voor de bedrijven. Iets wat nog verder in de hand wordt gewerkt met de bepaling die chauffeurs verplicht om zich binnen de 3 uur in regel te stellen.

4 categorieën

Brussel heeft daarom voor een volledig nieuwe aanpak gekozen. Inbreuken op de kilometerheffing zijn voortaan ingedeeld in 4 categorieën, met een aangepast boetebedrag naargelang de ernst van de overtreding.

Type A: fraude en vervalsing - boete 1.000 euro

Manipulatie van de elektronische registratievoorziening (OBU) is een opzettelijke daad waarbij de werking of het signaal van het toestel wordt verstoord. Het kan gaan om jamming, schielding, spoofing of tampering.

Vervalsing van boorddocumenten valt ook binnen deze zwaarste categorie overtredingen omdat het een opzettelijke daad betreft om minder kilometerheffing te moeten betalen.

Type B: geen OBU of dienstverleningsovereenkomst - boete 800 euro

Type C: specifieke inbreuken nadat een dienstverleningsovereenkomst werd aangegaan - boete 500 euro

In deze categorie vallen inbreuken die voorkomen nadat er een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten en nadat de OBU werd geïnstalleerd:

- het niet activeren van de OBU;

- een OBU van een ander voertuig in het eigen voertuig plaatsen (dit kan ertoe leiden dat het voertuig te licht geacteerd wordt omdat er verkeerde parameters worden toegepast); - gebruik van het belastbaar wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst geschorst is;

- gebruik van het belastbaar wegennet met een OBU nadat deze het signaal heeft ontvangen dat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden;

- de OBU signaleert een probleem of het OBU-signaal ontbreekt en de houder van het voertuig neemt geen contact op met de dienstverlener;

- de OBU signaleert een probleem of het OBU-signaal ontbreekt en de houder neemt wel contact op met de dienstverlener maar leeft de instructies niet na.

Type D: overige inbreuken - boete 100 euro

In deze restcategorie vallen alle andere overtredingen van de kilometerheffing zoals de foutieve registratie van het voertuigkenteken, het MTM of de Euro-emissieklasse. Dat kan leiden tot een taxatie op basis van verkeerde parameters.

Gedetailleerd overzicht

Vermindering boete

Brussel laat toe dat het boetebedrag, bij wijze van gunst (geen recht) kan worden verminderd

als het om de eerste overtreding van type C gaat. Het bedrag kan dan verlaagd worden van 500 naar 250 euro;

als er voor hetzelfde type van overtreding gedurende 2 of meer opeenvolgende dagen boetes werden uitgeschreven en de belastingplichtige te goede trouw handelde.

Maximum 1 boete per dag

Om te vermijden dat boetes te snel cumuleren, wordt het aantal boetes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot maximaal 1 per kalenderdag. Let op: er wordt slechts één administratieve geldboete opgelegd voor het totaal van de overtredingen die gepleegd zijn met het hetzelfde voertuig en vastgesteld zijn op dezelfde kalenderdag. Het toepasselijke tarief is dat van de overtreding waarvoor het hoogte boetebedrag geldt.

Deze regel komt bovenop de huidige regel die stelt dat er geen boete wordt opgelegd voor iedere overtreding die begaan wordt binnen een ononderbroken tijdvak van 3 uur vanaf de vaststelling van een eerdere overtreding op de bepalingen van de Brusselse ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten of van de wetgeving kilometerheffing van het Vlaams of Waals gewest, in zoverre de betrokken overtredingen werden begaan met hetzelfde voertuig en een administratieve geldboete werd opgelegd voor de eerst begane overtreding.

Bron: Ordonnantie van 15 december 2017 tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing, BS 12 januari 2018.