Minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan worden opgetrokken. Het KB van 21 december 2017 dat daarvoor zorgt, is in werking getreden op 1 januari 2018.

De verhoging geldt voor de betalingen vanaf januari 2018. Ze sluit aan bij een eerdere verhoging met 0,7% die werd doorgevoerd op 1 januari 2017. De Koning had immers de bevoegdheid gekregen om het percentage op te trekken, zonder dat dit percentage 10% kan overschrijden.

Die oefening resulteert dus in een verhoging met 1,4%. Daartoe wordt de herstelwet van 10 februari 1981 aangepast. En logischerwijs ook de wet van 6 juli 2016 tot verhoging van sommige minimumpensioenen.

Voor de reële bedragen kunnen we verwijzen naar de website van de Federale Pensioendienst (bedragen gewaarborgd minimumpensioen bij een volledige loopbaan vanaf 1 januari 2018, aan spilindex 141,59):

  Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Overlevingspensioen Jaarbedrag 18.307,17 euro 14.650,34 euro 14.454,57 euro Forfaitair maandbedrag 1.525,60 euro 1.220,86 euro 1.204,55 euro

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2017 tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan, BS 28 december 2017