Vlaamse regels voor lading van vrachtwagens

Hoewel Vlaanderen al sinds de Zesde Staatshervorming bevoegd is voor de materie ?ladingzekering? komt het nu pas met een eigen regelgevend kader. Het omvat duidelijke laadinstructies voor wie met een vrachtwagen (categorie N2 en N3), oplegger (categorie O3 en O4) of land- en bosbouwtrekker (categorie T met een maximumsnelheid van meer dan 40km/u) de Vlaamse openbare weg op wil.

De bepalingen zijn ook meteen afgestemd op de Europese vereisten uit enerzijds Richtlijn 2014/47 zodat bij een technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen op een correcte manier kan worden nagegaan of de lading goed is vastgezet. En anderzijds Richtlijn 2015/719 dat een aantal verplichtingen in het leven roept voor de verlader en vervoerder van containers of wissellaadbakken.

Toepassingsgebied

De voorschriften zijn van toepassing op voertuigen van

Categorie N2: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een maximummassa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 12 ton;

Categorie N3: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een maximummassa van meer dan 12 ton;

Categorie O3: aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 10 ton;

Categorie O4: aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 10 ton;

Categorie T: land- en bosbouwtrekkers op wielen, voor zover het gaat om voertuigen met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40km/u.

De bepalingen gelden niet voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en die eigen zijn aan dat beroep.

Informatie van verlader

De verlader moet de vervoerder waarop hij beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie bezorgen die de vervoerder nodig acht om de goederen te laden. En minstens de gegevens over de aard van de laadeenheid, de massa van de lading en elke laadeenheid, de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het middel licht, de buitenafmetingen van elke laadeenheid, de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast, de wrijvingsfactor van de goederen en alle andere aanvullende info die vereist is voor de juiste zekering. Gaat het om containers of wissellaadbakken dat moet de verlader ook een verklaring meegeven waarin het gewicht van de containers en bakken wordt vermeldt.

Verder moet de verlader (tenzij op voorhand schriftelijk anders wordt overeengekomen) aan volgende voorwaarden voldoen:

hij staat in voor de verdeling van de lading over de laadvloer;

hij respecteert de mtm en de aslasten van het voertuig;

hij maakt een correcte zekering mogelijk.

Controle door bestuurder

De bestuurder is verplicht om voor vertrek:

een visuele controle uit te voeren om na te gaan of de achterste laaddeuren, de inklapbare laadklep, de deuren, de dekzeilen, het reservewiel en andere uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig zijn vastgezet;

te controleren of de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig;

na te gaan of het zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.

Verder moet de vervoerder (tenzij op voorhand schriftelijk anders wordt overeengekomen) aan volgende voorwaarden voldoen:

hij voorziet een voertuig dat geschikt is voor de lading waarvoor hij is gecontracteerd;

hij biedt op de plaats van het laden een voertuig aan dat schoon en zonder structurele schade is;

hij staat in voor het bevestigen van de container op het chassis;

hij zekert de lading correct.

Verpakker en verzender

Ook de verpakker en verzender hebben concrete verplichtingen. De verpakker moet de goederen correct beschrijven en voorzien in een alternatieve methode voor het zekeren van goederen als de kans bestaat dat de goederen beschadigd worden door spanbanden.

De verzender tot slot moet alle nodige documenten voorzien met minstens een correcte beschrijving van de goederen, de massa van de totale lading, de info die nodig is voor de juiste verpakking en de mededeling van ongewone transportparameters bij individuele verpakkingen.

Ladingzekeringssysteem

Het ladingzekeringssysteem moet aan alle technische voorwaarden met betrekking tot krachten bij versnellingen en vertragingen, functioneren van samenstellende onderdelen, bevestigingsmethodes, enz. voldoen. Anders mag het voertuig niet gebruikt worden.

In werking: 27 januari 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, BS 17 januari 2018.