Limosa-aangifte voor zelfstandigen in risicosectoren opnieuw uitgesteld

De algemene meldingsplicht (Limosa-aangifte) voor zelfstandigen werd op vraag van Europa omgevormd tot een verplichte meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren met een hoger dan gemiddeld risico op sociale fraude.
Daartoe werd de programmawet van 27 december 2006, waarin de regels voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen zitten, aangepast. De wijzigingen zijn er gekomen na een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

De aangepaste regels zouden eigenlijk in werking treden op 1 januari 2017. Maar er kwam uitstel. En dat is opnieuw het geval: een verzamelwet pint de datum van inwerkingtreding vast op 1 januari 2019. Al wordt de Koning wel gemachtigd om die datum eventueel te vervroegen.

De bepaling die de Koning de bevoegdheid geeft om de procedure te bepalen tot vaststelling van de risicosectoren, is wel in werking getreden. Daardoor kan een nieuw KB nu de procedure omschrijven voor de vaststelling van de risicosectoren voor wat het raadplegen van de betrokken sociale partners betreft.

Het gaat om:

De bevoegde paritaire comités of subcomités. Dit advies wordt gegeven door de Nationale Arbeidsraad (NAR) wanneer verschillende paritaire comités of subcomités bevoegd zijn. Bij ontstentenis van een bevoegd of werkend paritair comité of subcomité wordt dit advies gegeven door de NAR.

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. die zijn advies uitbrengt na raadpleging van de betrokken sectoren en beroepen en, als dit bestaat, de beroepsorde die of het beroepsinstituut dat voor het betrokken beroep door of krachtens de wet is aangesteld.

Zodoende kan nu advies worden gevraagd aan de sociale partners omtrent de risicosectoren voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen. Ze geven hun advies, ieder wat zijn bevoegdheid betreft, binnen vier maanden nadat het verzoek werd gedaan door de bevoegde minister.

Het KB van 10 december 2017 is in werking getreden op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. Dat was op 29 december 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot bepaling van de procedure voor vaststelling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het raadplegen van de betrokken sociale partners betreft, BS 29 december 2017