Toelichting bij jaarrekening van beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten vereenvoudigd

Beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten voeren een volledige jaarrekening. De toelichting bij de balans en de resultatenrekening kent enkele bijzonderheden, specifiek voor de beheersvennootschappen. En die worden nu op enkele punten aangepast. Zowel bij de 'aanvullende gegevens', meer specifiek bij de staat van schulden, als bij het kasstroomoverzicht zijn er enkele veranderingen.

Aanvullende gegevens - staat van schulden

De 'aanvullende gegevens' in de toelichting gaan onder meer over de staat van schulden. Specifiek voor de beheersvennootschappen bevat die staat van schulden ook 'een uitsplitsing van de schulden op rechten, op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar, volgend uit de activiteit van het beheer van rechten.

Die uitsplitsing wordt nu aangepast. Zij gebeurt als volgt:

uitsplitsing van de schulden op rechten in afwachting van inning per exploitatiewijze;

uitsplitsing van de niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten per exploitatiewijze;

uitsplitsing van de voorbehouden te verdelen geïnde rechten per exploitatiewijze;

uitsplitsing van de te verdelen geïnde rechten die het voorwerp zijn van betwistingen per exploitatiewijze;

uitsplitsing van verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen per exploitatiewijze;

uitsplitsing van verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling die het voorwerp zijn van betwistingen per exploitatiewijze;

uitsplitsing van de niet-verdeelbare geïnde rechten die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie per exploitatiewijze;

uitsplitsing van de financiële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van de geïnde rechten per exploitatiewijze.

Kasstroomoverzicht

De toelichting gaat - specifiek bij beheersvennootschappen - ook over het kasstroomoverzicht. En ook hier zijn er enkele aanpassingen.

De uitsplitsing van de geïnde netto-rechten gebeurt per inningsrubriek, per inningsjaar en per geografische oorsprong.

De uitsplitsing van de vergoeding geïnd als beheersvennootschap ten laste van de rechthebbenden gebeurt enkel per inningsrubriek. Niet meer per inningsjaar. Hetzelfde geldt trouwens voor de uitsplitsing van de geïnde financiële opbrengsten die voortvloeien uit de belegging van rechten en voor de uitsplitsing van betaalde sommen die voortvloeien uit de belegging van rechten. Die laatste sommen moeten voortaan trouwens ook uitgesplitst worden naargelang de geografische bestemming van de verrichte betaling. Een uitsplitsing naargelang de geografische bestemming is trouwens ook verplicht bij de uitbetaalde rechten.

Collectief beheer auteursrechten

De wet van 8 juni 2017 heeft het Wetboek van economisch recht aangepast aan richtlijn 2014/26/EU van 26 februari 2014 over het collectief beheer van auteursrechten. Deze wijzigingen - met name de artikelen 1 tot 84 en 97 tot 119 - zijn volgens het nieuwe besluit van 22 december 2017 in werking getreden op 1 januari 2018.

Inwerkingtreding

Het KB van 22 december 2017 is zelf ook in werking getreden op 1 januari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die ze moeten verschaffen, BS 29 december 2017

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (art. 91)
Wetboek van economisch recht (Boek XI, titel 5, hoofdstuk 9)