Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

Brandverzekeraars kunnen dekking tegen overstroming en tegen overlopen en opstuwen van openbare riolen weigeren bij een gebouw in een risicozone voor overstromingen. Maar alleen wanneer dat gebouwd is in een risicozone meer dan 18 maanden na de bekendmaking in het Staatsblad van het KB dat de risicozones aanduidt. Aangezien het aan de gewesten en niet aan de federale overheid toekomt om de risicozones voor overstromingen vast te stellen, verwijst het KB dat de zones als risicozones klasseert naar de toepasselijke Vlaamse en Waalse besluiten. Voor het Vlaams gewest gaat het voortaan om het nieuw besluit van 14 juli 2017; voor het Waals gewest om het besluit van 10 maart 2016. Door naar die recente besluiten te verwijzen worden de actueel van kracht zijnde risicozones in het federale afbakeningsbesluit van 2007 opgenomen. Wanneer de Vlaamse en Waalse besluiten de risicozones achteraf nog wijzigen, dan zullen de verzekeraars zich uiteraard baseren op de geactualiseerde risicozones en bijhorende cartografie.

Om alle onzekerheid weg te nemen - zowel bij burgers als bij verzekeraars - worden de nieuwe kaarten met de risicozones ook elektronisch beschikbaar gesteld. De Vlaamse op www.waterinfo.be/watertoets, de Waalse op http://geoportail.wallonie.be/walonmap.

Vlaanderen had al in 2006 de risicozones afgebakend, maar actualiseert die nu in zijn nieuw besluit van 14 juli 2017. Ook dit besluit wordt nu gepubliceerd. Op de kaart wordt aangeduid welke zones behouden blijven als risicozones, welke worden geschrapt en welke zones voor het eerst als risicozone worden afgebakend. De nieuwe risicozones en de daarbijhorende kaart zijn afgestemd op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die in het kader van de watertoets en de informatieplicht wordt gebruikt, en op de Europese overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. De aanpassing van de kaart met risicozones kan in de toekomst vrij vlot verlopen. Er is geen regeringsbesluit meer nodig; de minister voor mobiliteitsbeleid, openbare werken en vervoer en de minister voor leefmilieu en waterbeleid kunnen voortaan samen de kaart aanpassen.

Het KB van 20 september 2017 en het nieuw Vlaams besluit van 14 juli 2017 zijn beide in werking getreden op 1 januari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 22 december 2017

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende het voorstel tot actualisering van de risicozones voor overstromingen, vermeld in artikel 129, § 1 en § 2, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 22 december 2017

Zie ook:
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 129)
Besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2016 waarbij de plannen voor het beheer van overstromingsrisico's aangenomen worden, met inbegrip van de cartografie van de gebieden waar gevaar voor overstroming bestaat en van de kaarten van het risico op schade te wijten aan overstromingen, BS 21 maart 2016