Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg

Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale toegelaten massa (MTM) van ten hoogste 500 kg moesten al langer niet verzekerd zijn. Nu wordt de MTM verhoogd naar 750 kg. Verder krijgen niet-aangekoppelde aanhangwagens van niet-vergunde toeristische miniatuurtreinslepen geen vrijstelling van de verzekeringsplicht meer.

Voor de toepassing van de WAM wordt al wat aan een rij- of voertuig is gekoppeld, als een deel daarvan beschouwd (art. 1 WAM). Zodra een aanhangwagen aan een motorvoertuig gekoppeld is, wordt met andere woorden het samenstel voor de toepassing van de WAM als een geheel beschouwd en moet er wat het strafrechtelijk gedeelde van de WAM betreft, geen specifieke verzekering aangegaan worden voor de aanhangwagen. Die bepaling is echter niet van toepassing op de niet-gekoppelde aanhangwagens.

Niet-gekoppelde aanhangwagen

Voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van hoogstens 500 kg geldt een vrijstelling van de verzekeringsplicht. Maar die vrijstelling geldt niet voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg. Zodra een dergelijke niet-gekoppelde aanhangwagen wordt geparkeerd op de openbare weg of op ?terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen?, moet de aanhangwagen gedekt zijn door ?een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van de WAM voldoet en waarvan de werking niet is geschorst? (art. 2 WAM). Voor aanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg maakt het geen verschil tussen of ze al dan niet aangekoppeld zijn, want voor deze voertuigen is de inschrijvingsplicht van de aanhangwagen van toepassing.

Verzekeringsplicht vervalt

De wetgever breidt de vrijstelling van de verzekeringsplicht vanaf 22 februari 2018 uit. Doordat alle aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg - tot nog toe was dat 500 kg - niet langer gelijkgesteld zijn met motorrijtuigen, is de verzekeringsplicht voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg die op de openbare weg geparkeerd worden, niet meer van toepassing.

Aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinslepen

Vóór 22 februari 2018 werden ook de aanhangwagens van een toeristische trein niet gelijkgesteld met een motorrijtuig. De aanhangwagens moesten niet afzonderlijk verzekerd zijn, zelfs al waren ze losgekoppeld. Voortaan moeten niet-gekoppelde aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinen wel verzekerd zijn als het om een niet-vergunde toeristische miniatuurtrein gaat. Gaat het om een vergunde toeristische miniatuurtrein, dan vervalt die verplichting.

Bron: Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1995 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 12 februari 2018.

Zie ook-
? Artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
? Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen