Brussel werkt met modellicenties voor open data

Het Brussels Gewest laat het hergebruik van overheidsdocumenten toe, zowel voor commerciële als niet commerciële doeleinden. Ook de toegankelijkheid tot die documenten wordt maximaal gegarandeerd. Brussel heeft nu vastgelegd met welke standaardlicenties er zal gewerkt worden, wanneer een overheidsdienst voorwaarden aan het hergebruik koppelt.

Standaardlicenties

Wanneer het hergebruik van overheidsdocumenten is toegelaten - zonder enige bijkomende voorwaarde - gebruikt de overheidsinstantie de Creative Commons CCO-verklaring. Onder deze verklaring kunnen de documenten door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden, zonder voorwaarden.

Wanneer de overheidsinstantie wil dat de bron wordt vermeld bij het hergebruik van een document, maakt ze gebruik van de standaardlicentie 'Creative Commons-Attribution (CC-By)'. En wanneer ze het hergebruik koppelt aan een vergoeding gebruikt ze verplicht de standaardlicentie 'Vrij hergebruik tegen betaling van een vergoeding'.

Alleen als de overheid specifieke gebruiksvoorwaarden oplegt waarvoor ze geen van die standaardlicenties kan gebruiken, mag ze een andere licentie gebruiken.

Licentiegebruik

Brussel legt de voorwaarden vast die de overheden moeten respecteren bij het gebruik van licenties.

Wanneer een overheid - om juridische, technische of andere gegronde redenen - hergebruiksvoorwaarden oplegt, moet ze haar keuze hieromtrent motiveren. Zij houdt daarbij rekening met haar eigen rechten en belangen of die van derden. Zij informeert hierover op haar website en in de licentie.

In de licentie vermeldt de overheid nog een aantal extra zaken. Bijvoorbeeld - als ze kiest voor een standaardvergoedingsregeling - het effectieve bedrag en de berekeningsgrondslag van de vergoeding.

Advies

De overheidsinstantie moet het licentiegebruik altijd eerst voor advies voorleggen aan het Digital Transformation Office. Dat is de dienst bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Directoraat Generaal IT die instaat voor de digitale transformatie.

Wijziging hergebruiksvoorwaarden

Een verandering van de hergebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op het bestaan, de rechtsgeldigheid of de uitwerking van licenties waarmee de overheid al eerder had ingestemd. De licentienemers kunnen de overheid wel vragen om een nieuwe licentie volgens de nieuwe voorwaarden.

Portaalsite

De 'gewestelijke opendataportal' geeft toegang tot alle bestuursdocumenten die hergebruikt kunnen worden. De overheden stellen ze daar langs elektronische weg en in een open, machinaal leesbaar formaat beschikbaar.

Op die dataportal vindt men niet alleen de voor hergebruik beschikbare bestuursdocumenten terug, maar ook de eventuele voorwaarden die in de standaarlicenties zijn vastgesteld en de eventuele vergoedingen.

Inwerkingtreding

Het nieuw besluit van 1 februari 2018 treedt in werking op 22 februari 2018. Er is voorzien in een overgangsregeling voor wie nu al een licentie heeft voor het hergebruik van overheidsdocumenten.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 12 februari 2018