Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten

Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een belastingvermindering. Ook wie via een crowdfundingplatform inschrijft op nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel, dat op zijn beurt investeert in aandelen van startende vennootschappen, kan een belastingvermindering krijgen (art. 145(26), WIB 1992).

Om de belastingvermindering te kunnen bekomen (en te behouden), moeten de startende vennootschappen, de openbare startersfondsen, de private startersprivaks en de financieringsvehikels jaarlijks een bewijsstuk afleveren aan diegene die instapt in hun kapitaal (de investeerder). Ze moeten van dit attest een kopie bezorgen aan de belastingadministratie.

De belastingadministratie publiceert in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2018 nieuwe richtlijnen voor het opstellen van deze bewijsstukken, samen met twee nieuwe modelattesten die startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken.
De richtlijnen en modelattesten werden aangepast aan de recentste wetswijzingen (wet van 18 december 2016 en KB?van 18 april 2017).

Deze nieuwe richtlijnen en modellen komen in de plaats van deze die in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2016 verschenen.

Belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een microvennootschap. Ook particulieren die instappen via een erkend startersfonds kunnen van deze vermindering genieten.

De belastingvermindering wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van 100.000 euro per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Ze is expliciet gekoppeld aan de betaling in geld voor nieuwe aandelen op naam van de startende onderneming die worden uitgegeven vanaf 1 juli 2015. Ze is slechts definitief verworven als de investeerder de aandelen 4 jaar in portefeuille houdt. Een bedrijfsleider die aandelen verwerft in zijn eigen vennootschap komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Jaarlijks uit te reiken documenten vóór 31 maart

Investering in nieuwe aandelen van startende vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform, en investering in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel

De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet volgende documenten opstellen:

een document voor het jaar van verwerving van de aandelen van de startende vennootschap of van de nieuwe beleggingsinstrumenten;

een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;

een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

De belastingadministratie somt in haar bericht, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2018, op wat er precies op deze documenten moet staan, en illustreert dit met voorbeelden.

De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet deze documenten aan de investeerder bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de 4 daaropvolgende jaren. De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet eveneens een afschrift hiervan binnen dezelfde termijn aan de belastingadministratie bezorgen.

Investering in nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds of een private startersprivak

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet volgende documenten opstellen:

een document voor het belastbaar tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarden is voldaan (wat overeenkomt met het jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend);

een document voor elk van de vier volgende jaren;

een document voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

In haar bericht, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2018, somt de belastingadministratie op wat er precies op deze documenten moet voorkomen. Ook hier illustreert de belastingadministratie deze richtlijnen met voorbeelden.

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet deze documenten aan de investeerder bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop het openbaar startersfonds of de private startersprivak aan de investeringsvoorwaarde voldoet (= jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend), en van de vier daaropvolgende jaren. Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet eveneens een afschrift hiervan binnen dezelfde termijn aan de administratie bezorgen.

Hoe documenten bezorgen aan belastingadministratie?

De startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak kunnen het afschrift van de documenten:

ofwel elektronisch versturen via Belcotax-on-web,

ofwel op papier of via e-mail versturen naar: KMO Centrum Brussel II ? Documentatiecentrum ? Bedrijfsvoorheffing Kruidtuinlaan 50, bus 3406 1000 Brussel tel.: 0257/529.90 Kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be

Niet-verplichte modelattesten

De belastingadministratie heeft twee nieuwe modelattesten opgesteld, die de uitreikers van de documenten vrijblijvend kunnen gebruiken.

Het gaat om een model van:

het attest tax shelter voor investeringen in startende vennootschappen, rechtstreeks, via een crowdfundingplatform of via een financieringsverhikel;

het attest tax shelter voor investeringen in startende vennootschappen, via een openbaar startersfonds of een private startersprivak.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. Bericht tot vaststelling van twee nieuwe modellen van attest die toelaten het vereiste bewijs te leveren inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen overeenkomstig artikel 145(26), §§ 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) en artikel 63(12/1), van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992 (KB/WIB 1992), BS 16 februari 2018.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot wijziging van het KB/WIB 1992, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145(26), § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 27 april 2017.
- Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20 december 2016 (wet crowdfunding) (art. 38)
- Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van een model van attest inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen bedoeld in artikel 145(26), §§ 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) en in artikel 63(12/1), van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992 (KB/WIB 1992), BS 16 september 2016.
- Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het KB/WIB 1992, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145(26), § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12 april 2016.
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 63(12/1))
- Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 145(26))
- Wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30 december 2015 (art. 47)
- Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 48-57)
- Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) (art. 15, § 1 tot 6)