Wetgever zorgt voor rechtszekerheid bij 'nieuwe arbeidsregelingen' (art. 26-27 DB Werk)

Met een nieuwe verzamelwet heeft de wetgever verduidelijkt dat de interne grens van de arbeidsduur ook moet worden nageleefd in het kader van de 'nieuwe arbeidsregelingen'.

In de praktijk was dat eigenlijk al het geval, maar de wetgever bevestigt die manier van werken nu door deze voorwaarde uitdrukkelijk in te schrijven in het de wet van 17 maart 1987.
Via die wet kunnen de arbeidsduurgrenzen uit de Arbeidswet worden overschreden zonder onmiddellijk overloon te moeten betalen. Maar dan moet men wel bepaalde grenzen en voorwaarden naleven.

Met ingang van 15 februari 2018 worden bepaalde voorwaarden dus uitdrukkelijk vermeld in de wettekst. Dat zorgt voor rechtszekerheid want sommige van die grenzen waren niet uitdrukkelijk opgenomen in de wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen. Bijvoorbeeld omdat ze voortvloeien uit Europese regelgeving.

Specifiek moeten we hier rekening houden met de interne overurengrens, die sinds 1 februari 2017 op 143 uren werd gebracht. Deze interne grens bepaalt het aantal uren waarbij geen enkele overschrijding toegelaten is zonder dat eerst inhaalrust wordt toegekend. Het gaat om een maatregel uit de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.
Nu bepaalt de wetgever uitdrukkelijk dat die interne grens, zoals bepaald in artikel 26bis, §1bis van de Arbeidswet, ook moet worden nageleefd in het kader van een nieuwe arbeidsregeling.

Daarnaast verwijst men voortaan bij de toepassing van de nieuwe arbeidsregelingen ook naar de beperkingen van de arbeidsduur zoals bepaald in de Europese arbeidstijdrichtlijn 2003/88. Dit principe werd door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk in de Arbeidswet geschreven om de werknemer te beschermen tegen verregaande flexibiliteitsystemen.
Eén van de beperkingen die Europa oplegt, is het naleven van een maximale wekelijkse arbeidsduur van 48 uren binnen een referteperiode van 4 maanden. Die grens moet men ook respecteren bij het toepassen van een nieuwe arbeidsregeling.

Deze wijzigingen hebben uitwerking sinds 15 februari 2018.

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018 (art. 26-27 DB Werk)