DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer

Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden bij het Europees Octrooibureau. Maar in beide gevallen is er wel voorzien in één uitzondering.

Internationale octrooiaanvraag

Bij de Belgische DIE mogen vanaf 1 april 2018 geen internationale octrooiaanvragen meer ingediend worden. Eén uitzondering evenwel: Belgische onderdanen en natuurlijke of rechtspersonen met woonplaats of zetel in België moeten hun internationale octrooiaanvragen wel indienen bij de Belgische DIE wanneer het voorwerp ervan de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de staat aanbelangt. Alleen voor die internationale octrooiaanvragen treedt de Belgische DIE nog op als 'receiving office'.

Tot nu trad de Belgische DIE - voor alle Belgische onderdanen en ingezetenen - steeds op als ontvangend bureau voor alle internationale octrooiaanvragen. Maar omdat ook het Europees Octrooibureau als ontvangend bureau voor de internationale octrooiaanvragen van Belgische onderdanen en ingezetenen fungeert, is nu beslist om de bevoegdheid van het Belgische DIE vanaf 1 april 2018 te beperken.

Het toepassingsgebied van het procedurebesluit over het indienen van internationale octrooiaanvragen in België wordt dan ook aangepast. Het besluit is alleen nog van toepassing op internationale octrooiaanvragen die een link hebben met de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de staat. Aangezien ons land alleen nog die aanvragen ontvangt, en niet langer andere internationale octrooiaanvragen, kan de aanduiding van het Europees Octrooibureau als de instantie die instaat voor het internationaal nieuwigheidsonderzoek of de internationale voorlopige beoordeling geschrapt worden uit dit besluit.

De internationale aanvraag kan bij de DIE nog maar op twee manieren ingediend worden:

per post;

per fax. Het origineel exemplaar van de aanvraag moet dan wel binnen twee weken aan de DIE bezorgd worden.

De mogelijkheid om een aanvraag elektronisch in te dienen, via een weblink op de pagina's 'Intellectuele Eigendom' van de website van de FOD Economie, is geschrapt.

De DIE ontvangt de internationale aanvraag in naam van het Europees Octrooibureau. De ingediende aanvraag en elk van de bijhorende documenten uit de controlelijst moeten voldoen aan de vormvoorwaarden die zijn vastgelegd in de regels 11.2 tot 11.14 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag van 19 juni 1970 tot samenwerking inzake octrooien (PCT-Verdrag).

De bij de DIE ingediende internationale aanvraag waarvan het voorwerp niet de veiligheid van de staat of de verdediging van het grondgebied blijkt aan te belangen wordt overgemaakt aan het Europees Octrooibureau. De aanvraag moet bij het Europees Octrooibureau in principe toekomen uiterlijk twee weken voor het eind van de dertiende maand na indiening.

Internationale aanvragen die vóór 1 april 2018 bij de DIE zijn ingediend blijven vallen onder de regels die golden vóór 1 april 2018.

Europees octrooi

En ook voor de Europese octrooiaanvragen zijn er vanaf 1 april 2018 veranderingen. Zij kunnen niet meer bij de Belgische DIE ingediend worden. Ze kunnen alleen nog ingediend worden bij het Europees Octrooibureau, tenzij het gaat om een Europese octrooiaanvraag van Belgische onderdanen of ingezetenen en het voorwerp van het octrooi de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van het land kan aanbelangen.

Tot nu kon de octrooiaanvrager zelf kiezen waar hij zijn Europese octrooiaanvraag indiende: bij de DIE of bij het Europees Octrooibureau. Door alleen nog de indiening bij het Europees Octrooibureau toe te laten wil ons land onder meer de behandeling van de octrooiaanvraag versnellen. De termijn van doorzending tussen de DIE en het Europees Octrooibureau voor verder onderzoek van het dossier valt dan immers weg.

Inwerkingtreding

Het nieuw KB van 18 februari 2018 treedt in werking op 1 april 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 18 februari 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België, wat de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangkantoor betreft, BS 22 februari 2018

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (art. XI.82 en XI.91)