Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eén daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder bij individueel ontslag, dus niet bij collectief ontslag.

Komt de werkgever zijn verplichtingen niet na, dan kan hij een boete oplopen. De werknemer behoudt het recht op een outplacementaanbod. Het Vlaamse Gewest behoudt het mechanisme van een sanctie die wordt opgelegd aan werkgevers die in gebreke blijven.
Daarom wordt de betreffende wet van 5 september 2001 nu aangepast. Op die manier creëert de Vlaamse overheid de rechtsgrond voor het opleggen van een sanctie bij het niet nakomen van de verplichtingen bij outplacement.

Die rechtsgrond wordt ingeschreven in de wet. Daarin staat dat de werkgever een bijdrage moet betalen ten gunste van het Vlaamse Gewest voor de werknemer die in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest werkt als vastgesteld wordt dat de werkgever de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 13 en 14 van de wet niet heeft nageleefd.
Het gaat dan om het opleggen van een sanctie ten aanzien van de werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt inzake het aanbieden van outplacement in het kader van de bijzondere regeling voor werknemers van 45 jaar of ouder (tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest).

De Vlaamse Regering zal de voorwaarden en de te volgen procedure nog moeten omschrijven. Ook de hoogte van de boete ligt nog niet vast. Het bedrag van de bijdrage, verhoogd met een bedrag om de administratieve en financiële lasten te dekken, wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Uit het bijhorend verslag blijkt dat het Departement WSE bevoegd zal worden voor het opleggen en innen van de sanctie, die behouden zou blijven op het huidige niveau van 1800 euro (1500 euro verhoogd met 300 euro financiële en administratieve lasten). De 'boete' heeft het karakter van een burgerlijke sanctie en is geen strafrechtelijke sanctie. Sinds 1 januari 2015 ontvangt de Vlaamse overheid deze inkomsten.

De bijdrage en de verhoging ervan worden gelijkgesteld met een schuld tegenover het Vlaamse Gewest, ook voor wat betreft de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties, de aanwijzing van de rechter die bevoegd is in geval van betwisting, en de verjaring bij rechtsvorderingen. We noteren hier een aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek.

De regels zijn opgenomen in een decreet van 9 februari 2018. De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding. Het blijft wachten op een uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 9 februari 2018 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven, BS 27 februari 2018