Verlaagd successietarief bij overdracht van KMO's in Brussel: nieuwe aanvraagformulieren en attesten

Voor nalatenschappen die vóór 1 januari 2017 zijn opengevallen, paste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verlaagd successietarief van 3% toe bij de overdracht van een kleine of middelgrote onderneming (KMO). Om in aanmerking te komen voor deze gunstregeling, moest er aan een bepaalde voorwaarden zijn voldaan op de dag van het overlijden én elk jaar gedurende 5 jaar na het overlijden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft nu de formulieren aangepast die begunstigden van een nalatenschap die een KMO bevat, moeten invullen en aan de fiscus bezorgen, om van het verlaagd successietarief van 3% te kunnen genieten en dat tarief ook te behouden.
Ze heeft ook de attesten aangepast die Brussel Fiscaliteit aan de begunstigden aflevert.

Formulieren en attesten

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 bevat in bijlage een nieuw modelformulier van:

aanvraagformulier voor het bekomen van het attest inzake tewerkstelling en kapitaal (regime van toepassing op de overlijdens vóór 1 januari 2017): de erfgenamen of hun tussenpersoon richten dit formulier bij aangetekende brief aan Brussel Fiscaliteit. Het aanvraagformulier moet gedateerd en ondertekend worden door de erfopvolgers of hun tussenpersoon. De erfopvolgers of hun tussenpersoon verklaren op hun erewoord dat de verstrekte gegevens en de bijgevoegde stukken juist en volledig zijn;

attest inzake tewerkstelling en kapitaal (regime van toepassing op de overlijdens vóór 1 januari 2017): bij een gunstige beslissing geeft Brussel Fisaliteit dit attest af aan de erfopvolgers of hun tussenpersoon binnen maximum 30 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het attest wordt afgegeven in drie originele exemplaren, gedateerd en ondertekend door de directeur-diensthoofd van Brussel Fiscaliteit of zijn afgevaardigde. Het eerste originele exemplaar wordt overgemaakt aan de erfopvolgers of aan hun tussenpersoon en is bij de aangifte van nalatenschap te voegen. Het tweede originele exemplaar wordt rechtstreeks overgemaakt aan de bevoegde ontvanger der successierechten, terwijl de erfopvolgers of hun tussenpersoon het derde exemplaar moeten bewaren;

jaarlijkse mededeling inzake tewerkstelling en kapitaal (regime van toepassing op de overlijdens vóór 1 januari 2017): het bewijs dat de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief vervuld zijn gedurende de 5 jaar na het overlijden wordt geleverd door het indienen van deze jaarlijkse mededeling. Deze mededeling wordt ieder jaar, te rekenen vanaf de datum van het overlijden door de erfopvolgers, bij Brussel Fiscaliteit ingediend ten laatste op het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de verjaardag van het overlijden;

jaarlijks attest inzake tewerkstelling en kapitaal (regime van toepassing op de overlijdens vóór 1 januari 2017): bij een gunstige beslissing bezorgt Brussel Fiscaliteit de erfopvolgers of hun tussenpersoon, binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag, twee originele exemplaren van dit attest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering paste bovenstaande formulieren als volgt aan:

de bedragen in Belgische frank werden omgezet in euro;

het postadres van Brussel Fiscaliteit werd aangepast;

de lay-out van de formulieren werd afgestemd op de nieuwe huisstijl van Brussel Fiscaliteit;

de graad van ?Inspecteur-generaal van de Fiscale dienst van het bestuur? bestaat niet meer, en werd dus vervangen door zijn huidig equivalent, de ?directeur-diensthoofd van Brussel Fiscaliteit met de meeste dienstanciënniteit binnen Brussel Fiscaliteit?.

Voorwaarden

Om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het verlaagd successietarief bij vererving van een KMO te kunnen genieten en dit gunsttarief ook te kunnen behouden, moesten heel wat voorwaarden worden voldaan.

Zo was er onder meer vereist dat de erflater een KMO nalaat. Onder KMO moet hier worden verstaan een onderneming:

met minder dan 250 werknemers;

waarvan ofwel de jaaromzet 40 miljoen euro niet overschrijdt ofwel het balanstotaal 27 miljoen euro niet overschrijdt;

waarvan het kapitaal niet voor 25% of meer in handen is van een grote onderneming.

De regeling gold zowel voor KMO's die geen vennootschap waren als voor KMO's die de vorm van een vennootschap hadden aangenomen. Ze is was ook van toepassing op vrije beroepen.

Het verlaagd successietarief bleef slechts behouden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

de hoofdactiviteit van de onderneming moest gedurende minstens 5 jaar na het overlijden worden voortgezet in België;

de tewerkstelling in de onderneming, uitgedrukt in voltijdse eenheden, moest gedurende de eerste 5 jaar na het overlijden behouden blijven op 75%;

de in de onderneming belegde activa (natuurlijk persoon) of het kapitaal van de vennootschap mochten niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen in de eerste 5 jaar na het overlijden.

Als de handhavingsvoorwaarden gedurende de 5 jaar na het overlijden niet of niet meer worden nageleefd, zijn de successierechten verschuldigd tegen het normale tarief.

Nieuw regime sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 is het Brussels voordelig fiscaal regime voor de overdracht van sommige ondernemingen en vennootschappen door vererving (of door schenking) gewijzigd in het kader van de fiscale hervorming die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft doorgevoerd.

Het doel van deze hervorming was om:

af te stappen van het begrip "kleine of middelgrote onderneming" om voorrang te geven aan dat van "familiale onderneming of vennootschap", waarbij familie voortaan een centraal begrip is;

de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen;

de bedrijfsleiders aan te moedigen om tijdens hun leven actief deel te nemen aan hun opvolging, om hun kennis door te geven, waarbij er een vrijstelling van schenkingsrechten wordt toegepast;

de voorwaarden te versoepelen om in aanmerking te komen voor de gunstregeling.

Voor de nalatenschappen die na 1 januari 2017 zijn opengevallen, geldt er een voorkeurtarief van 3% (in rechte lijn of tussen partners) of 7% (voor de andere personen) bij de overdracht van een familiale onderneming of vennootschap.
De schenking van een familiale onderneming of vennootschap is voortaan vrijgesteld van rechten (ongeacht de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde), onder dezelfde voorwaarden.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 treedt in werking op 12 maart 2018, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het wijzigt het 'besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen'.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, BS 2 maart 2018.

Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, BS 9 maart 1999.