Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: vereenvoudiging controleprocedure

Een stuk van de controleprocedure in het Arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandige wordt vereenvoudigd. Daartoe zijn twee aanpassings-KB's gepubliceerd die beide retroactief, maar op een verschillend moment, in werking treden.

Het gaat hier om de 'algemene bepalingen'.

De adviserend geneesheer die de verklaring van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, stuurt aan de gerechtigde het inlichtingsblad voor de berekening van de uitkeringen en de vragenlijst over de beroepsactiviteit. De betrokkene stuurt die documenten terug naar de verzekeringsinstelling, desgevallend samen met de kennisgeving van arbeidshervatting.

Op basis van die informatie wordt een beslissing genomen. De adviserend geneesheer kan aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen vragen een 'gerichte controle' te verrichten (beroepsactiviteiten) en stuurt hiertoe een kopie van de vragenlijst die werd ingevuld door de betrokkene. Het enquêteverslag wordt voortaan binnen een termijn van twee maanden (in plaats van 30 dagen) na de aanvraag opgestuurd aan de adviserend geneesheer. Het verslag wordt niet meer op eigen initiatief opgemaakt.

De beslissing over de staat van arbeidsongeschiktheid wordt ter kennis gebracht van de gerechtigde en de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling. Enkel nog op uitdrukkelijke vraag van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen verzendt de verzekeringsinstelling deze beslissing (en eventueel de vragenlijst) aan het Instituut. Deze aanpassing treedt retroactief in werking op 1 januari 2006.

Als de staat van primaire arbeidsongeschiktheid meer dan zes maanden duurt - dit is een nieuwe regeling - bezorgt de adviserend geneesheer aan het instituut een kopie van de vragenlijst. In voorkomend geval verricht het instituut een controle en stuurt het een enquêteverslag voor het einde van de negende maand van primaire arbeidsongeschiktheid op aan de adviserend geneesheer.

De adviserend geneesheer mag te allen tijde, als hij dat nodig acht, met het oog op een gerichte controle, aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen een kopie zenden van de vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de betrokkene.

Deze aanpassingen treden grotendeels retroactief in werking op 1 januari 2018.

Bron: - Koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot wijziging van de artikelen 61, 63 en 66 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23 februari 2018

Bron: - Koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van eenuitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23 februari 2018