Vlaamse transitiepremie voor werkzoekenden vanaf 15 maart

De Vlaamse overheid heeft eind vorig jaar een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar een zelfstandigenstatuut. Maar de Vlaamse Regering moest nog een en ander verder uitwerken. Dat is nu gebeurd, en dus kan de regeling in werking treden.

Transitiepremie

Het gaat om een maandelijkse premie (beperkt in de tijd) voor ondernemers die men kan toekennen aan een werkzoekende die zich in het Vlaamse Gewest vestigt als zelfstandige in hoofdberoep nadat hij een 'prestarterstraject' met succes heeft beëindigd. De huidige werkhervattingstoeslag wordt afgebouwd.

De Vlaamse Regering heeft de bevoegdheid gekregen om een en ander verder uit te werken: het bedrag van de transitiepremie, de leeftijd van de begunstigde, de periode van de toekenning ?

Het basisdecreet bevat sowieso al een cumulverbod. De transitiepremie voor ondernemers wordt slechts toegekend op voorwaarde dat voor dezelfde maand noch een uitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering of de ziekte- of invaliditeitsverzekering, noch een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend.
Het uitvoeringsbesluit voegt daar nu aan toe dat de transitiepremie niet gecumuleerd mag worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen die worden toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

De maandelijkse transitiepremie wordt toegekend aan een ondernemer die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

ten vroegste op 15 maart 2018 een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep starten (ook overgang van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep);

binnen zes maanden nadat het prestarterstraject afgerond is en uiterlijk in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de toekenning van de transitiepremie ingaat, een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep starten;

op de dag voor hij een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep start werkzoekende zijn (niet door stopzetting of de vermindering van arbeid met het oog op het bekomen van de premie);

ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (ook van toepassing op de vennootschap bij beroepsbezigheid als zaakvoerder, vennoot of bestuurder);

met succes een prestarterstraject hebben afgerond;

in de maand waarin hij een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep start de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben, maar nog niet de wettelijke pensioenleeftijd;

zijn vestigingsplaats hebben in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend (ook van toepassing op vennootschap);

de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep behouden gedurende de hele periode waarin de transitiepremie toegekend wordt;

zich ertoe verbinden gedurende de hele periode waarin de transitiepremie toegekend wordt voor de laatste werkgever bij wie de ondernemer in dienst was, geen diensten te verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van die werkgever of van de groep waartoe die werkgever behoort;

gedurende de afgelopen zes jaar vanaf de datum van de laatste uitbetaling van een transitiepremie tot de datum waarop de transitiepremie opnieuw wordt aangevraagd het voordeel van de transitiepremie voor ondernemers niet hebben gekregen.

Bedrag en looptijd

De transitiepremie wordt maandelijks toegekend voor maximaal 24 maanden, op zijn vroegste vanaf de maand die volgt op de start van een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep. Het brutobedrag van de premie vertoont het volgende degressieve verloop (gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex, zoals beschreven in het besluit):

Maanden In euro per maand 1 tot 3 1.000 4 tot 6 900 7 tot 9 800 10 tot 12 700 13 tot 15 600 16 tot 18 500 19 tot 21 400 22 tot 24 300

Het Departement Werk en Sociale Economie betaalt de transitiepremie maandelijks uit. En het departement vordert onrechtmatig verkregen transitiepremies terug.

De uitbetaling van de transitiepremie wordt geschorst tijdens de periodes van primaire ongeschiktheid en moederschapsrust die gedekt zijn door uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering voor zelfstandigen. De ondernemer behoudt het recht op het maximale aantal maandelijkse premies.

Procedure

De ondernemer dient de aanvraag voor de transitiepremie in bij het departement binnen de drie maanden nadat hij een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. Het departement stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.

De aanvraag bevat basisgegevens. Zoals identiteitsgegevens en de datum van de start van een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep. En bij de aanvraag zitten ook heel wat stukken die de aanvraag moeten staven. Bijvoorbeeld: het attest waaruit blijkt dat de aanvrager een prestarterstraject met succes heeft doorlopen. Eventueel volgt nog bijkomende informatie. Als het dossier drie maanden na de indiening van de aanvraag van de transitiepremie niet volledig is, vervalt de aanvraag.

Uiterlijk dertig dagen (langere termijn is mogelijk) nadat de volledige aanvraag is ingediend, brengt het departement de ondernemer op de hoogte van zijn beslissing. De beslissing tot toekenning bevat de identiteitsgegevens van de aanvrager, de tijdstippen van uitbetaling, en in voorkomend geval de motivering om de transitiepremie niet toe te kennen.

Prestarterstraject

De minister van Werk bepaalt de lijst met de prestarterstrajecten, op gezamenlijke voordracht van de leden van de Commissie Transitiepremie. Die is samengesteld uit telkens één lid van het departement, de VDAB, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen.

Het prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming. Bedoeling is om te leren hoe een ondernemingsplan en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat. Het traject omvat de opmaak van een haalbaar businessplan en het versterken van de algemene ondernemerscompetenties. Het duurt minimum zes weken.

De minister kan de verdere inhoudelijke voorwaarden en de procedure bepalen.

In werking

Het uitvoeringsbesluit van 23 februari 2018 treedt, samen met de meeste bepalingen uit het basisdecreet, in werking op 15 maart 2018.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, BS 9 maart 2018