Akkoord over samenwerking bij gegevensverwerking in gezondheidssector

De federale overheid en de deelstaten gaan samenwerken bij de gegevensverwerking in de domeinen gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. Daarover hebben ze op 20 november 2017 een samenwerkingsakkoord gesloten.

Protocolakkoorden

De overheden hebben al eerder protocolakkoorden afgesloten over de elektronische informatieuitwisseling en de gegevensdeling in de gezondheidssector. Maar die akkoorden waren louter politieke akkoorden. Nu wordt een samenwerkingsakkoord gesloten dat een correcte juridische basis geeft aan hun samenwerking.

Doel

Met het nieuwe samenwerkingsakkoord willen de verschillende betrokken overheden een veilige elektronische informatieuitwisseling en gegevensdeling bereiken tussen alle actoren die bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen. Mét waarborgen op het vlak van informatieveiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, bescherming van het privéleven en respect van het beroepsgeheim. Het nieuwe akkoord moet ook helpen om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren en de procedures van de verschillende actoren vereenvoudigen.

Informatieuitwisseling en gegevensdeling

Elke partij belooft om de andere partijen - als die daarom vragen - alle relevante informatie te geven over de doelstelling van de gegevensverwerking (en het soort gegevens) die onder haar bevoegdheid gebeurt. Mits die informatie relevant is voor de andere partijen om hun bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen uit te oefenen. Als de gegevensverwerking betrekking heeft op gegevens die ook herbruikbaar zijn, mogen die gegevens ook beschikbaar gesteld worden aan de andere partijen.

Gezamenlijke projecten

Het akkoord voorziet dat verschillende partijen (minstens twee) gezamenlijke projecten kunnen opzetten met betrekking tot informatieverwerking in het kader van het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen. Protocolakkoorden of uitvoerende samenwerkingsakkoorden kunnen hiervoor nadere regels vastleggen.

eHealth-platform

De elektronische basisdiensten die het eHealth-platform ontwikkelt om de actoren in de gezondheidszorg te ondersteunen, zijn ter beschikking van alle partijen. De deelstaten nemen deel aan de vergaderingen van het overlegcomité van gebruikers van het eHealth-platform én aan de vergaderingen van het beheerscomité. Telkens wel alleen met raadgevende stem.

Een partij die voor een andere partij diensten inzake informatieverwerking verricht, kan daarvoor vergoed worden. Er kan bv. een akkoord gemaakt worden waarin de deelstaten verplicht worden om een bijdrage te betalen in de financiering van het eHealth-platform. Van zodra een partij een dergelijke bijdrage betaalt, krijgt zij ook stemrecht in het beheerscomité van het platform.

Inwerkingtreding

Het nieuwe akkoord van 20 november 2017 treedt in werking op de dag waarop de laatste instemmingsakte bekendgemaakt wordt in het Staatsblad.

Bron: Samenwerkingsakkoord van 20 november 2017 tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, BS 16 maart 2018

Zie ook:
Protocolakkoord van 29 april 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen