Netbeheerders mogen Rijksregister en KSZ raadplegen in strijd tegen energiefraude

Op aangeven van 6 parlementairen voert de Vlaamse decreetgever een kleine correctie door in het energiedecreet. De netbeheerders mogen nu al diverse databanken gebruiken om energiefraude op te sporen. Een decreet van 2 maart 2018 verduidelijkt dat daar ook het ?Rijksregister? en de ?Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ)? bij zijn. De termen ?bevolkingsregister? en ?vreemdelingenregister? worden geschrapt.

De distributienetbeheerders en hun werkmaatschappijen kregen van het Vlaamse gewest al ruime bevoegdheden om energiefraude tegen te gaan. Als zij fraude vaststellen, mogen zij bijvoorbeeld de toevoer van elektriciteit of aardgas afsluiten en mogen zij de kosten voor het ongedaan maken van de fraude, voor het weer aansluiten van de installatie, of voor het regulariseren van de aansluiting of meetinstallatie, doorrekenen aan de frauderende afnemer.

Om de fraude te kunnen opsporen, mogen de netbeheerders gebruikmaken van gegevens van het Vlaams Energieagentschap, van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteit en het Gas (Vreg), van de toegangshouders en leveranciers, én van het Rijksregister en de KSZ - zoals het nieuwe decreet bepaalt.

Energiefraude is volgens het energiedecreet: elke onrechtmatige actie die gepaard gaat met het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel. Zoals:

handelingen uitvoeren op het distributienet of op het plaatselijke vervoernet van elektriciteit zonder daartoe gemachtigd te zijn;

de aansluiting of meetinstallatie manipuleren;

meldingsverplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het energiedecreet zelf, van zijn uitvoeringsbesluiten, van het aansluitingsreglement, van het aansluitingscontract of van het technisch reglement niet uitvoeren;

informatie bezorgen die niet consistent is of die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, in het kader van contract- of aansluitingsaanvragen bij de leverancier, toegangshouder of netbeheerder;

informatie bezorgen die niet consistent is of die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, in het kader van een aanvraag voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten of in het kader van een rapportering van meetgegevens die aanleiding geeft tot het toekennen van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten;

informatie bezorgen die niet consistent is of die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, in het kader van subsidie- of premieaanvragen in uitvoering van het energiedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten; en

informatie bezorgen die niet consistent is of die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, in het kader van de meldingsverplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het energiedecreet, zijn uitvoeringsbesluiten, het aansluitingsreglement, het aansluitingscontract of het technisch reglement.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 26 maart 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Decreet van 2 maart 2018 houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft, BS 16 maart 2018.

Zie ook:

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009 [art. 5.1.1 e.v. van het energiedecreet m.b.t. het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude].