Gedaan met het verbod op uitzendarbeid in bepaalde sectoren (art. 5 economischegroeiwet)

De wetgever stelt een einde aan de mogelijkheid om een algemeen verbod te voorzien op het beroep op uitzendkrachten in bepaalde activiteitensectoren. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers wordt bijgevolg gewijzigd vanaf 9 april 2018.

Momenteel kan een koninklijk besluit het inzetten van uitzendkrachten in bepaalde activiteitensectoren verbieden. Dit is met name mogelijk op voorstel van het bevoegde paritair comité (pc) waaronder de gebruikende ondernemingen vallen of van de Nationale Arbeidsraad. Een dergelijk verbod bestaat momenteel in de sector van de binnenscheepvaart (pc nr. 139) en die van de verhuizing (pc nr. 140.05).

Een Europese richtlijn van 2008 staat dit verbod overigens toe, maar enkel indien het gerechtvaardigd kan worden met ?redenen van algemeen belang?, met name de bescherming van de uitzendkrachten, de eisen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op het werk of de noodzaak de goede werking van de arbeidsmarkt te garanderen en misbruik te voorkomen.

In de parlementaire werkzaamheden staat echter te lezen dat de regering hierover anders beslist heeft. Het verbod op uitzendarbeid opheffen voor alle activiteitensectoren zou nieuwe banen kunnen scheppen?

Hiermee is het beroep op uitzendarbeid voortaan toegestaan in de hele privésector. Dit betekent dat de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die het ?algemeen sectorverbod? voorzien om uitzendkrachten tewerk te stellen in bepaalde activiteitensectoren niet meer geldig zijn. De bestaande sectorale verboden worden dus afgeschaft.

Het algemeen sectorverbod om een beroep te doen op uitzendkrachten wordt hierbij geschrapt. Bijzondere sectorbepalingen zijn dus wel nog steeds mogelijk, meer bepaald om de uitzendarbeid te moduleren in bepaalde sectoren, specifieke procedures in te voeren om aan de eisen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op het werk te voldoen (bijv. veiligheidscertificaat bezitten) of nog om het beroep op uitzendarbeid te beperken tot bepaalde motieven om redenen van algemeen belang.

Deze wijziging treedt in werking op 9 april 2018, dat is 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018. (art. 5 economischegroeiwet)