Extra maatregelen tegen fraude in regelgeving weddenschappen

De regelgeving voor weddenschappen bleek vatbaar voor interpretatie. Om misbruik en fraude te vermijden, zijn een aantal noodzakelijke verduidelijkingen doorgevoerd.

Vergunninghouder

De definitie van 'vergunninghouder' wordt gepreciseerd. Hoewel het al van bij de publicatie van het KB van 22 december 2010 de bedoeling was om zowel de licentiehouder van klasse 1 als klasse 2 te vatten, was dit niet zo weergegeven in het besluit. Het ontbreken van die connotatie heeft dan ook voor heel wat discussies gezorgd in de praktijk. Om duidelijk te maken dat de uitbating van weddenschappen gerealiseerd wordt door 'een persoon die titularis is van de twee licenties klasse F1 en klasse F2' of door 'afzonderlijke personen waarvan de ene de licentie klasse F1 bezit en de andere de licentie klasse F2', wordt de bepaling aangevuld. Het KB stelt nu uitdrukkelijk dat de speler of iedere belanghebbende het reglement van de weddenschappen onmiddellijk en gratis kan bekomen bij de vergunninghouder van klasse F1 en klasse F2.

Er wordt bovendien verduidelijkt dat dit reglement ook via de websites van de vergunninghouders klasse F1 kan voorzien worden, net als op de terminals waarop de weddenschappen kunnen worden aangenomen.

Uitbetaling winst

Voortaan stelt het KB uitdrukkelijk dat de winst wordt uitbetaald aan de speler tegen afgifte van zijn ticket. Die toevoeging moet fraude en witwaspraktijken tegengaan. Winnende tickets kunnen immers moelijker worden doorverkocht. Bovendien moet de aanpassing vermijden dat er inbreuken worden gepleegd op de rechten van derden, zoals schuldeisers van de winnaar, of dat er overtredingen worden begaan op de regels m.b.t. de leeftijd van de speler of de regels van verantwoord spel.

Borgstelling

De regelgeving voorziet dat de vergunninghouder van klasse F1 (de organisator van de weddenschappen) zich borg stelt voor de verplichtingen aangegaan door de vergunninghouder van klasse F2 (de licentie voor de uitbating van een verkooppunt). Maar in de praktijk worden de verkooppunten onder meer uitgebaat als volgt

rechtstreeks door een houder van een licentie van klasse F1 (die eveneens over een licentie van klasse F2 beschikt voor deze kansspelinrichting);

door de houder van een licentie van klasse F1 met de samenwerking van een andere houder van een licentie van klasse F2 (die optreedt als commissionair); of

door een houder van een licentie van klasse F1 (die eveneens over een licentie van klasse F2 beschikt voor deze kansspelinrichting) met de medewerking van één of meerdere houders van een licentie van klasse D (die optreden als commissionair in de mate ze optreden buiten het kader van een arbeidsovereenkomst), etc. De houders van een licentie van klasse D treden op, naar gelang het geval, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst hetzij op zelfstandige wijze buiten het kader van een arbeidsovereenkomst. Indien ze als werknemers optreden is hun werkgever (de andere vergunninghouder) voor hen verantwoordelijk. Als ze optreden buiten het kader van een arbeidsovereenkomst zijn hun verplichtingen ten aanzien van de spelers onvoldoende duidelijk gedefinieerd. Ze worden dan ook verduidelijkt.

In werking: 5 april 2018 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 25 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de werkingsregels van de weddenschappen, BS 5 april 2018.