Sociaal huurder betaalt mee voor hernieuwbare energie

De Vlaamse overheid maakt het mogelijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen een deel van de kosten voor hernieuwbare-energie-installaties recupereren van hun sociale huurders. De huurprijs zelf mag echter niet stijgen.
De overheid hoopt zo meer sociale verhuurders aan te sporen om zonnepanelen te plaatsen.

Een sociaal huurder die een woning met zonnepanelen krijgt toegewezen, geniet een financieel voordeel tegenover de sociaal huurder die een energieverslindende woning krijgt toegewezen, zonder zonnepanelen of een andere vorm van hernieuwbare energie. De decreetgever laat nu toe dat de sociale huisvestingsmaatschappij het voordeel van de hernieuwbare energie afroomt om een deel van de investeringskosten voor het plaatsen van de installatie terug te winnen.
Tot nu kon dat niet, omdat de Vlaamse Wooncode alleen toeliet om reële woonkosten te verrekenen en een energiebesparing is geen 'kost'.

Voortaan kan de sociale verhuurder een 'billijk deel van het financiële voordeel dat de huurder geniet door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen' recupereren via een periodieke vergoeding. Dat 'billijk deel' kan echter oplopen tot het volledige bedrag van het werkelijke voordeel.

De vergoeding kan echter ook nooit hoger zijn dan het werkelijke energievoordeel.
Indien de sociaal huurder toch meer betaald heeft, moet de verhuurder het teveel betaalde terugstorten.

De Vlaamse regering zal nog bepalen hoe het voordeel van de hernieuwbare-energie-installatie berekend wordt. De decreetgever laat alvast toe dat het voordeel forfaitair geraamd wordt, op basis van een 'normaal verbruik'.

De vergoeding zelf dekt in principe de jaarlijkse lineaire afschrijving van de investering over de geraamde levensduur van de installatie (die langer is dan de terugverdientijd), plus de jaarlijkse financieringskosten én de beheers-, onderhouds- en herstellingskosten.
Meer daarover in het uitvoeringsbesluit.
De Vlaamse regering krijgt ook de bevoegdheid om te bepalen in welke gevallen er geen, of een lagere periodieke vergoeding wordt aangerekend. We denken dan aan de lopende huurovereenkomsten of aan huurders met een sociaal energietarief.

Vlaanderen wil met deze maatregel een win-winsituatie creëren op 3 vlakken: meer hernieuwbare energie, meer investeringen in de energiesector, en een prijs die niet stijgt voor de huurder. Het potentieel is er: in het Vlaams gewest waren er eind 2016 zo'n 68.000 sociale eengezinswoningen en 4560 sociale duplexwoningen. Tel daar nog eens de 79.000 sociale appartementen bij en je krijgt 150.000 daken waarop er zonnepanelen kunnen komen. En niet alleen zonnepanelen. Hernieuwbare energie omvat alle vormen van hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energie. Met name: wind-, zonne-, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie, energie uit de oceanen, uit waterkracht, uit biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 21 april 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 23 maart 2018 houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft, BS 11 april 2018.