Federale overheid wil alleen nog energie-efficiënte concessies

Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge energie-efficiëntie-eisen voldoen. Kiezen voor de meest energieperformante producten is verplicht bij opdrachten boven de 144.000 euro (of 221.000 euro), maar kan ook een beslissende factor zijn bij opdrachten ónder dat bedrag.
Een koninklijk besluit van 15 april 2018 zorgt ervoor dat de energie-efficiëntieregel ook geldt bij concessies. Alhoewel,?.

Energie-efficiënt

De centrale overheden mogen vanaf nu alleen nog overheidsopdrachten of concessies plaatsen voor:

energiegerelateerde producten (zoals vaatwassers, koelkasten, verwarmingstoestellen, lampen, airco?s, en andere producten met energielabel) die behoren tot de hoogst mogelijke energie-efficiëntieklasse;

kantoormateriaal (zoals computers of printers) dat voldoet aan de specifieke energie-efficiëntie-eisen die werden afgesproken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (bijlage C); en

autobanden van de hoogste brandstofefficiëntieklasse.

De centrale overheden moeten in hun opdrachtdocumenten bovendien eisen dat de dienstverleners bij de uitvoering van de opdracht of concessie, uitsluitend gebruik maken van energiegerelateerde producten, kantoormateriaal en autobanden die op zich ook voldoen aan de energie-efficiëntie-eisen.

Daarnaast mogen de centrale overheden enkel gebouwen verwerven die voldoen aan de minimale EPB-eisen.

Verplicht boven de drempelwaarden

Kiezen voor het meest energieperformante resultaat is verplicht bij opdrachten waarvan de geraamde waarde boven de 144.000 of 221.000 euro ligt, naargelang het geval.

De centrale overheden mogen de energieperformantie-eis op eigen initiatief ook van toepassing verklaren op de opdrachten waarvan de geraamde waarde ónder dat plafond van 144.000 euro of 221.000 euro blijft.

En ook de lokale overheden mogen de energieperformantie-eis opleggen wanneer zij een opdracht plaatsen. Al kunnen zij daar nooit toe gedwongen worden.

Dat wat de opdrachten betreft. Voor de nieuw bijgekomen concessies ligt de drempel echter veel hoger! De bepalingen op de energie-efficiëntie moeten daar alleen toegepast worden als het geraamde bedrag, zonder btw, boven de 5.548.000 euro uitkomt?

Overheidsopdracht of concessie

De federale regering maakt van de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de concessies gebruik om de regels op de energie-efficiëntie aan te passen aan de jongste wet op de overheidsopdrachten. Zij verwijst dus voortaan naar de 2 wetten van 17 juni 2016: de wet op de overheidsopdrachten van die datum (i.p.v. de oude wet van 15 juni 2006), en die op de concessies van dezelfde datum.

Het KB op de energie-efficiëntie-eisen krijgt bovendien een nieuw opschrift. Het heet nu officieel: het 'koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen'.

De regering past ook de verwijzing naar de overheidsopdrachtenwet aan in de voorschriften ter bevordering van de schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten.

Van toepassing:

België.

Vanaf 28 april 2018 (art. 61).

Bron: Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 18 april 2018 [art. 3-6 en art. 26-30 van het KB van 15 april 2018].

Zie ook:
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, BS 14 juli 2016 [art. 168 van de wet op de overheidsopdrachten].
Koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten, BS 21 februari 2012.
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen, BS 18 juli 2014 (nieuw opschrift).