Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen

De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en zet werkgevers van de openbare sector ertoe aan om een tweede pensioenpijler aan te bieden aan hun contractuele personeelsleden.

Financiering pensioenen

In 2011 kwam er al een wet over de financiering van de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en van de lokale politiezones. De kern van dat nieuwe financieringsstelsel is een gefusioneerde pool in de schoot van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO). Dit 'geconsolideerde pensioenfonds' groepeert de bestaande stelsels.

Die wet heeft gezorgd voor een nieuwe verdeling van de pensioenlasten via een responsabilisering van de lokale overheden, maar men is er niet in geslaagd om de toename van de pensioenlasten af te remmen. Maatregelen zoals de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie volstaan niet.

Bijkomende hervormingen drongen zich op:

1/ Invoering van een gemengd pensioen. Bedoeling is om de praktijk van laattijdige benoemingen tegen te gaan omdat die de lokale pensioenlasten aanzienlijk verhogen. Door die benoemingen kan men immers aan een lage kostprijs een pensioen van de openbare sector toekennen voor de hele loopbaan, met inbegrip van de prestaties als contractueel personeelslid.

Concreet:

de contractuele diensten zullen niet meer in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de openbare sector;

een contractueel personeelslid in de openbare sector dat in de loop van zijn loopbaan wordt benoemd tot ambtenaar, zal een werknemerspensioen krijgen voor de jaren gepresteerd als contractueel personeelslid en een pensioen van de openbare sector voor de jaren gepresteerd als statutair ambtenaar na zijn benoeming;

het werknemerspensioen, toegekend voor de jaren gepresteerd als contractueel personeelslid in de openbare sector, zal ten laste zijn van het globaal beheer van de werknemers.

2/ Afschaffing van de regularisatiebijdrage. Die moeten de lokale overheden sinds 1 januari 2017 betalen bij de benoeming van een contractueel personeelslid die meer dan vijf jaar na de indiensttreding van de betrokkene gebeurt.

3/ Financiering van het gesolidariseerd pensioenfonds. We noteren nieuwe modaliteiten voor de facturatie van de responsabiliseringsbijdrage. De facturen zullen voortaan maandelijks betaalbaar zijn en de betaling van de bijdrage zal voortaan plaatsvinden in de loop van het jaar waarin zij verschuldigd is. De vervroeging van de betaling zal geleidelijk gebeuren.

Verder voorziet de nieuwe wet in een financiële tussenkomst van de federale niveau in de vorm van een teruggave aan het gesolidariseerd pensioenfonds van het gedeelte van de loonmatigingsbijdrage op de pensioenen dat momenteel door het globaal beheer wordt geheven op de wedden van de ambtenaren van de lokale besturen.

Tweede pensioenpijler

De reglementering in verband met de aanvullende pensioenen wordt aangepast om rekening te houden met het specifieke karakter van de openbare sector. Het gaat dan om een verduidelijking van de consultatie- en onderhandelingsprocedures die men moet volgen bij pensioentoezeggingen voor de contractuele personeelsleden van de openbare sector.

Verder noteren we een financiële stimulans voor de lokale overheden die een aanvullend pensioenstelsel invoeren of ontwikkelen voor hun contractuele personeelsleden. Uit het bijhorend verslag blijkt dat die stimulans aan de gemeenten die hun contractuele personeelsleden niet benoemen (en daardoor responsabiliseringsbijdragen betalen), moet toelaten om van hun responsabiliseringsfactuur tot 50% af te trekken van de betaalde premiekosten om een aanvullend pensioenstelsel te financieren.

Bron: Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, BS 17 april 2018