Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning

Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning.

Deze nieuwe maatregel treedt in werking op 1 mei 2018 en is van toepassing op de vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 betaald of toegekend worden (aanslagjaar 2019), met uitzondering van de vergoedingen waarvan het belastingregime bij de inwerkingtreding van het KB van 19 april 2018 (1 mei 2018) al vast ligt.

Tijdstip van belastbaarheid

De winst en baten die tot een bepaald belastbaar tijdperk behoren, zijn de winst en baten die in dat tijdperk worden vastgesteld of vermoed (art. 204, 3°, a), KB/WIB 1992).
Vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten, behoren ook tot de inkomstencategorie winst, respectievelijk baten (art. 25, 6°, b) en art. 27, tweede lid, 4°, b), WIB 1992).
Vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen zijn, net als de eigenlijke bezoldigingen zelf, belastbaar bij betaling of toekenning (art. 204, 3°, b), KB/WIB 1992).

Om tot een uniforme behandeling van de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van inkomsten te komen, over alle inkomstencategorieën heen, en meer in het bijzonder voor "achterstallige" vergoedingen, is het aangewezen om ook het tijdstip van belastbaarheid van die vergoedingen voor alle inkomstencategorieën gelijk te schakelen.

Daarom stelt het KB van 19 april 2018 de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten nu ook belastbaar bij betaling of toekenning (wijziging art. 204, 3°, punt a) en b), KB/WIB 1992; art. 1, KB van 19 april 2018).

Dit stemt bovendien overeen met de praktijk waarbij de schuldenaars van de vergoedingen (zoals de ziekenfondsen) inkomstenfiches opmaken in functie van de betaling van de vergoeding, en de verkrijgers van de vergoedingen deze opnemen in hun aangifte op basis van die inkomstenfiches, ook wanneer het recht op de vergoeding vroeger is vastgesteld en op grond van artikel 204, 3°, a) van het KB/WIB 1992 tot een vroeger belastbaar tijdperk kan behoren.

In werking

Het KB van 19 april 2018 treedt in werking op 1 mei 2018.

Het is van toepassing op de vergoedingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019), met uitzondering van:

de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die vóór 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed, en

de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die vanaf 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed voor een belastbaar tijdperk dat vóór 1 mei 2018 wordt afgesloten.

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2018 tot wijziging van artikel 204, 3°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren, BS 25 april 2018.

Zie ook:
- Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 204, 3°, a) en b))
- Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 25, 6°, b), art. 27, tweede lid, 4°, b) en art. 171, 5°, b))
- Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 (art. 72-73).