NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Omgevingsvergunning XXL

Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning én de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie of van een klein landschapselement geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In het Belgisch Staatsblad van 24 april verscheen het uitvoeringsbesluit dat de aanvraag en toekenning van de nieuwe vergunningen regelt. Het besluit prikt de datum van inwerkingtreding op 1 augustus 2018.
Opgelet! De regering maakt van die aanpassing gebruik om een heleboel nieuwe vergunningsformulieren te publiceren...

Vier types

Vanaf 1 augustus bestaan er 4 types van basisvergunning:

de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen;

de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten; en

de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie.

Wannéér zo'n vergunning moet worden aangevraagd, wordt voor elk type geregeld in specifieke wetgeving. Hóe de vergunning moet worden aangevraagd en toegekend, wordt geregeld door het omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en zijn uitvoeringsbesluit (OVB):

Vereenvoudigde procedure?

Vergunningsaanvragen voor eenvoudige dossiers worden in principe afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure. Aanvragen voor complexe dossiers volgen de gewone procedure.
Toch kunnen ook vergunningsaanvragen voor projecten die 2 of meer vergunningsplichten combineren nog afgehandeld worden volgens de vereenvoudigde procedure. Maar alleen onder voorwaarden. En zo zal ook een aanvraag voor een netto handelsoppervlakte van ten hoogste 20.000 m², of een aanvraag voor een vegetatiewijziging er niet toe leiden dat de aanvraag moet worden behandeld volgens de gewone procedure.

Nieuwe model van vergunningsaanvraag

De nieuwe vergunningsplichten en andere wijzigingen nopen tot een uitbreiding van het bestaande formulierenpakket. In bijlage bij het besluit vinden we dan ook nieuwe modellen van :

Bijlage 1. De ?Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit?.?Die heet voortaan ?Aanvraag van een omgevingsvergunning voor: stedenbouwkundige handelingen de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit kleinhandelsactiviteiten vegetatiewijzigingen?.

Bijlage 3. ?Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?;

Bijlage 4. ?Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit?;

Bijlage 6. ?Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling?; en

Bijlage 7. ?Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit?.

De meeste wijzigingen situeren zich echter in bijlage 2 met de addendabibliotheek. Addendum C4C over de gedeeltelijke overdracht wordt daar opgeheven en vervangen door een nieuw model C4D voor de volledige overdracht.
De volgende modellen zijn nieuw of gewijzigd:
B17. Verbouwen van gevels en daken en inwendige renovatiewerken.
B18. Bijgebouwen.
B19. Niet-overdekte lage constructies bij een gebouw.
B20. Vellen van bomen en terreinaanlegwerken.
B25. Verordening hemelwater. (tot nu: Aanstiplijst hemelwater)
B25a. Verordening hemelwater: stedenbouwkundige handelingen.
B25b. Verordening hemelwater: verkavelen van gronden.
B26. Verantwoordingsnota.
B28a. Algemene verkavelingsvoorschriften.
B28b. Specifieke verkavelingsvoorschriften.
B28c. Bijstelling van algemene verkavelingsvoorschriften.
B28d. Bijstelling van specifieke verkavelingsvoorschriften.
B28.X. Plannen en documenten voor de verkaveling of de bijstelling ervan.
B30. Sloopinventaris of sloopopvolgingsplan.
B41. Wegenwerken bij verkavelen.
C4D. Inrichtingen of activiteiten - overdracht. (tot nu: gedeeltelijke overdracht)
C8A. Specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
C8B. Uitvoeringsplan voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die louter als klasse 3 zijn ingedeeld.
E1ter. Mobiliteitstoets detailhandel.
E3. Effecten op het watersysteem.
R3B. Lozing van bedrijfsafvalwater.
R53. Grondwaterwinningen.
RH. Hydrogeologische studie.
V1. Vegetatiewijzigingen.
W1. Kleinhandelsactiviteiten.

Vanaf 1 augustus 2018?

Het diversebepalingenbesluit dat de nieuwe types van omgevingsvergunning invoert, voert daarnaast nog een heleboel andere wijzigingen door. Onder meer in Vlarem 2.

De bepalingen rond de nieuwe vergunningen treden op 1 augustus 2018 in werking en ook de nieuwe formulieren moeten pas vanaf die datum gebruikt worden. Maar de meeste andere wijzigingen gelden al vanaf 4 mei.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 24 april 2018 [diversebepalingenbesluit van 9 maart 2018].

Zie ook:
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 [OVD]; en Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016 [OVB].
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [VCRO].
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995 [DABM]; Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, BS 31 juli 1995 [Vlarem 2] en Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, BS 22 september 2014 [Vlarem 3].
Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsbeleid, BS 29 juli 2016 [DIHB].
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998 [natuurdecreet]; en Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 september 1998 [natuurbesluit].NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more