Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 wordt dat een omgevingsvergunning, waarvoor de procedureregels zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en het omgevingsvergunningsbesluit. Dat betekent dat alle procedureregels mogen schrapt worden uit het natuurdecreet, en dat het natuurdecreet alleen nog bepaalt wannéér er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie moet worden aangevraagd. De overstap naar de omgevingsvergunning brengt ook enkele wijzigingen met zich mee.

Geen openbaar onderzoek meer

Alle vergunningsaanvragen voor het wijzigen van de vegetatie worden onder het omgevingsvergunningsdecreet en het omgevingsvergunningsbesluit afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure. Dus zonder openbaar onderzoek. Dat betekent dat er ook geen openbaar onderzoek meer zal plaatsvinden bij een vergunningsaanvraag voor het wijzigen van de waterhuishouding.

Beslissing over de vergunningsaanvraag

De beslissing tot het verlenen of weigeren van de vergunning wordt op dit moment meegedeeld aan de aanvrager zelf, aan de burgemeester van de betrokken gemeente, aan de gouverneur van de betrokken provincie en aan de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Onder de omgevingsvergunning wordt de provinciegouverneur niet meer afzonderlijk op de hoogte gebracht. De provincie kan die informatie immers raadplegen op het uitwisselingsplatform als zij dat wenst.
De vergunningvrager zelf krijgt nog altijd een bericht via een beveiligde zending. Het college en alle bevoegde adviesorganen (hier: het ANB) krijgen enkel een digitale melding.

Aanplakking van de vergunningsbeslissing

De omgevingsvergunning bevat eigen regels voor het aanplakken van de vergunningsbeslissing. Waar het natuurdecreet bepaalt dat de beslissing aangeplakt moet worden op de plaats die is voorbehouden voor de officiële berichten, staat er in het omgevingsvergunningsbesluit dat de vergunningsbeslissing 'wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de beslissing paalt aan een openbare weg, of - als dat aan verschillende openbare wegen paalt - aan elk van die openbare wegen.

Als het voorwerp van de beslissing niet paalt aan een openbare weg, wordt de affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.
Als de beslissing betrekking heeft op het openbaar domein, wordt de affiche aangeplakt aan elke zijde waar men, van op de openbare weg, 'de grens van het voorwerp van de beslissing bereikt'.

De vergunningvrager plakt de affiche aan op een schutting, op een muur of op een bord dat aan een paal is bevestigd, op de grens tussen het terrein, of de toegang tot het terrein, en de openbare weg, en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op een maximumhoogte van twee meter.'
De affiche moet altijd goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg.

De gemeente zal de vergunningsbeslissing bovendien op haar website publiceren, 'op een voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats'. Zo wordt ook het grote publiek geïnformeerd en kan de bepaling geschrapt worden dat elke belanghebbende een kopie moet krijgen wanneer hij daarom vraagt.

Beroep tegen de vergunningsbeslissing

Als er beroep wordt aangetekend tegen een vergunningsbeslissing, dan kan de beslissing momenteel uitgevoerd worden; behalve als het ANB zélf beroep instelt. Onder de omgevingsvergunning is dat niet langer zo. Elk beroep schorst dan de uitvoering van de beslissing waartegen er beroep wordt ingesteld. Om het even of het beroep uitgaat van het ANB, van de vergunningvrager zelf, of van een andere belanghebbende.

Bovendien wordt de termijn voor het uitvoeren van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek bij een beroep, van 14 dagen op 30 dagen gebracht. Een onvolledig of onontvankelijk dossier leidt automatisch tot het stopzetten van de beroepsprocedure. En hoewel de beroepsprocedure een schriftelijke procedure is, kunnen zowel de vergunningvrager als degene die het beroep heeft ingesteld onder de omgevingsvergunning vragen om gehoord te worden.

Advies

Ook onder het nieuwe regime geeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) advies over vergunningsaanvragen en beroepen inzake vegetatiewijzigingen. Daarnaast kan het zijn dat men ook het agentschap Onroerend Erfgoed om advies moet vragen. Bijvoorbeeld wanneer de aanvraag betrekking heeft op de overgangszones rond, of de gronden van bepaalde voorlopig of definitief beschermde archeologische sites, monumenten, cultuurhistorisch landschappen, of stads- en dorpsgezichten. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) kan er eveneens bij betrokken worden.

Het besluit van 9 maart 2018 beschrijft telkens wie, wanneer, waarover advies verleent.

Nog niet digitaal ...

Vergunningsaanvragen voor Vlaamse projecten, stedenbouwkundige projecten met medewerking van een architect, enz. moeten digitaal ingediend worden. Digitaal is dus de regel, maar dat is niet zo bij aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen. Aanvragen die betrekking hebben op vegetatiewijzigingen (of kleinhandelsactiviteiten) worden per beveiligde zending ingediend. Dat gebeurt in 4 exemplaren: 2 op papier en 2 op usb-stick. De aanvragen worden verder op de ouderwetse 'papieren' manier behandeld. Ook wat de bekendmaking van de beslissing betreft.

De ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Waterbeleid - Joke Schauvliege dus - en de minister bevoegd voor Economie - Philippe Muyters - zullen samen nog een datum vastleggen vanaf wanneer deze aanvragen digitaal kunnen ingediend en behandeld worden. Dat zal pas gebeuren wanneer het omgevingsloket, het uitwisselingsplatform en de lokale systemen aangepast zijn aan de integratie van de nieuwe vergunningen, lezen we in de toelichting bij het ontwerp van diversebepalingenbesluit dat de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen activeert vanaf 1 augustus.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 1 augustus 2018 (art. 80, 4°).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 24 april 2018 [Art. 4-17, art. 23, art. 26, 2°, art. 38 van het diversebepalingenbesluit van 9 maart 2018].

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 september 1998 [natuurbesluit].
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS [art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit].