FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen

De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, zijn al van kracht sinds 1 september 2017 (eerste reeks) of 1 januari 2018 (tweede reeks).

Komen aan bod:

de ziekte- en invaliditeitsverzekering (werknemers, zelfstandigen, mijnwerkers, zeelieden);

de pensioenen (werknemers, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, zelfstandigen);

de arbeidsongevallen en beroepsziekten;

de uitkering bij overbruggingsrecht voor zelfstandigen;

de uitkering bij mantelzorg voor zelfstandigen;

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

het leefloon.

Telkens verwijst men naar de betreffende akte met bijhorende publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad.

Bijvoorbeeld. Voor het leefloon verwijst men naar het KB van 30 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon.
Dankzij die ingreep kon men met ingang van 1 september 2017 de bedragen van het leefloon verhogen met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe (uitvoering van het interprofessioneel akkoord). De reële bedragen die eerder al verschenen zijn op websites van de overheid, worden nu officieel bevestigd in het bericht van de FOD Sociale Zekerheid. Het gaat om jaarbedragen (van kracht sinds 1 september 2017).

Bron: Bericht van 18 april 2018. Aanpassing buiten index op 1 januari 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 18 april 2018

Bron: Bericht van 19 april 2018. Aanpassing buiten index op 1 september 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 19 april 2018