Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend

Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te maken.

Die ingreep past binnen de digitalisering van de verschillende sectoren. Het gaat hier onder andere om stelsels voor de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, de personeelsleden van de rijksbesturen, sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, de personeelsleden van de overheidsbedrijven, de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie ?

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal het centrale adres op de aanvraagformulieren vermelden. En het beheerscomité van de RVA zal het model en de inhoud van de aanvraagformulieren bepalen.

Uiteraard is het de bedoeling dat de afhandeling van de dossiers efficiënter kan verlopen. In de verschillende KB's verwijst men voortaan naar het adres van de RVA dat wordt vermeld op het aanvraagformulier. Er is geen sprake meer van een lokaal bureau, zodat men de uitkeringsaanvragen sneller kan verdelen en afhandelen.

Bron: Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet, BS 22 mei 2018